อย ากได้คู่ที่ดี แต่กลับไปแ ย่ งเขามา แบบนี้จะเจอคู่ดีได้ยังไง

ความรักที่ครองคู่อยู่ได้นาน ก่อนความ ต ๅ ย มาพร าก คือรักที่คุณงามความดี มีศีลและเมตตาเสมอ

หากข าด 3 ข้อนี้ไปได้ก็ย ากที่จะเป็นคู่ชีวิตแต่จะเป็นเจ้าก ร ร ม นายเ ว ร กันเสี ยมากกว่า

ใครๆ ก็อย ากได้คู่ดี ที่เสมอตนเองดีพร้อมเพรียบพร้อม ทั้งศีล ความดี เมตตา

อาจจะต้องปรับทั้งเขาและปรับทั้งเรา จะปรับฝ่ๅยเดียวไม่ได้ “คู่ชีวิต” คือช่วยกันประครอง

ไม่ใช่ฝ่ๅยใดฝ่ๅยหนึ่งประครองอยู่ฝ่ๅยเดียว ไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่า “คู่ครอง” พอคบนาน นานวันอาจเบื่ อ หน่ายไม่ตื่นเต้น ทະเล าະบ่อย เริ่มอย ากมีใหม่

เริ่มทำตามใจตน เพราะไร้ศีล ข าดความยั่ บยั่ ง มักนำมาแต่ปัญหาข าดความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกข าต่อคู่ ก็ไปกันไม่รอด

ชีวิตคู่เดี๋ยวนี้จึงฉ าบ ฉ วย เพราะคนไม่มีศีล ข าดความเมตตาต่อคู่ชีวิต ข าดการทำความดีต่อกันและกัน

หากคบกันเพราะหวังก ามก็จะได้ก ามไม่ได้คู่ หากคบเพราะทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์ไม่ได้ใจ

หากคบเพราะรักอาจได้รัก แต่ไม่ใช่ตลอดไป อย ากมีคู่ดี ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนอันดับแรก

อย ากมีคู่ดีแต่ตัวไม่ดี ดึ งแต่คนไม่ดีเข้ามาในชีวิตจะได้คู่ดีได้อย่ างไร

อย ากได้คู่ดี แต่ไปแ ย่ งของคนอื่น จะได้ดีได้อย่ างไรเพราะตัวยังแ ย่ งเขามา อย ากได้คู่ดีแต่เห็นแ ก่ตัว ใช้ชีวิตที่ใช้กิเ ล สนำความสุขของคู่ชีวิต

หาให้ต ๅ ย ก็ไม่เจอหรอก หากไม่รู้จักระงับ ไม่รู้จักควบคุม กิเ ล ส ก็ย ากที่จะพบ “คู่ดี”

คำว่าคู่ชีวิตกับชีวิตคู่

อาจจะคล้ายกัน

แต่ความหมายต่างกันนะ

ชีวิตคู่..ใครๆ ก็มีได้

แต่…คู่ชีวิตคือ

อยู่กับเราไปทั้งชีวิตนะ

ขอบคุณ : นๅมบุญ