12 นิสั ยผู้หญิงสู้ชีวิต เธอเก่งกว่าคนทั่วไปดูแลครอบครัวได้

1. มองโลกในแ ง่บวก

สาวๆ ที่มีมุมมองในแ ง่บวกจะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาใกล้ ก้อแหมใครก้ออย ากอยู่ใกล้คนคิดดีทำดี มีมุมมองที่เป็นจริง

แต่ไม่อมทุ กข์กันทั้งนั้นแหละคะ เพราะ “ใจรื่นเริงเป็นย าดี”

แต่การจะมีมุมมองในแ ง่บวกได้สาวๆ ต้องฝึกฝนนะคะ เพราะมองแ ง่บวกกับโลกสวยต่างกันแค่เส้นผมบังแค่นั้นเอง

2.ไม่ยอมแ พ้อะไรง่ายๆ

ความสำเร็จเกิ ดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจและลงมือทำ

แค่คิดแต่ไม่ทำยังไม่นับว่าสำเร็จ สาวฉลาดนอกจากฉลาดคิดแล้วยังฉลาดทำอีกด้วย

และพวกเทอจะไม่ย่อท้อต่ออุ ป ส ร ร ค ที่ขั ด ขว าง แต่จะนำอุ ป ส ร ร คนั้นมาเป็นแ รงผลั กดันให้ก้าวต่อไป

“เพราะปัญหาอุ ป ส ร ร คจะขั ดเกลาให้แข็งแกร่ง เหมือนเ พ ช รที่ได้รับการเจี ยระไน”

3. มีสติ-เชี่ ยวช าญในการแก้ปัญหา

สาวฉลาดจะมีสติเสมอไม่ว่าต้องเจอกับปัญหาแบบใด พวกเทอจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่ างช าญฉลาด

เชี่ ยวช าญในการวางแผนการจัดการ เพราะพวกเทอมองว่า “แก้ไขดีกว่าแก้ตัว”

ไม่มีประโยชน์ที่จะทะเล าะเบาะแ ว้งระร านคะค านให้ได้ผู้ชนะ

เพราะสุดท้ายปัญหาก้อยังไม่ได้รับการแก้ไขอยู่ดี

และนี่เป็นแม่เหล็กอีกตัวที่ดึ งดูดให้มีคนอย ากเข้าใกล้พวกเทอหรือชื่นชอบพวกเทออออ

4. กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆ

สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิ ดขึ้นกับสาวฉลาด เพราะพวกเทอมีวิธีรับมืออย่ างดีเยี่ยม

นั่นคือพวกเทอพร้อมและกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่อาจจะเกิ ดขึ้นได้ ความไม่คาดหมายทุกประเภท พวกเทอไม่วิ่งหนี ไม่ดราม่าจนเกินงาม

แต่พวกเทอมองและคิด รู้จักรอเวลาที่เหมาะสม

5. เคาร พตัวเอง

การเคารพตัวเอง ให้ความสำคัญกับตัวเอง ไม่เปลี่ยนแปลงตามแ ร งก ด ดั นหรือความคาดหวังของคนอื่น

ผู้หญิงทุกคนมีเสน่ห์ไม่เหมือนกัน บุ ค ลิ กและความสามารถต่างแตกกัน

เพราะฉะนั้นไม่มีใครเหมือนใครได้ “ของเลี ยนแบบ ไม่มีทางเทียบของแท้”

ฉันใด สาวที่ไม่เคารพตัวเองก้อไม่สามารถเคารพคนอื่นได้ฉันนั้น

6. กล้าเอ่ยขอโ ท ษ และ กล่าวขอบคุณ

การทำผิ ด พล าดหรือต้องขอความช่วยเหลือ ไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาด ไม่คูล เสมอไป ไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่อง

เก่งไปทุกอย่ าง “สี่ติ นยังรู้พล าด นักปร าชน์ยังรุ้พลั้ง” แต่จะพล าดมากถ้าทำผิ ดแล้วไม่กล้าเอ่ยคำขอโ ท ษ

หรือกล่าวขอบคุณคนที่มีน้ำใจต่อคุณ ฉะนั้นฝึกให้เคยชินเป็นนิสั ยเข้าไว้ ได้ใจใครต่อใครไปเต็มๆ

7. ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

ผู้หญิงฉลาดมักจะรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งเก่า เพิ่มเติมการพัฒนา ไม่ทำตัวเป็นคนที่น้ำเต็มแก้วจนล้ น

ยิ่งในยุคนี้ผู้หญิงสวยหาง่ายมาก แต่ผู้หญิงที่ทั้งสวยและฉลาดหาได้ย ากกว่า ฉะนั้นต้องทำตัวให้มีราคาแวลู่ดูแ พ ง ไม่หยุดนิ่ง

8. มีความซื่อสั ตย์

สาวฉลาดจะมีความซื่อสั ตย์เป็นพื้นฐานของชีวิต พวกเทอไม่ทำความเดื อด ร้ อนให้ใครและเป็นคนซื่อตรง “อะไรจริงก้อว่าจริง”

สาวฉลาดมีทัศนคติที่ไม่ค ดโ ก ง ไม่เอาเปรียบ (แต่เ ล่ห์เหลี่ ยมเชิ งธุรกิจ การค้าก้ออีกเรื่องนะ)

9. มีความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นมิตร

ไม่มีใครอย ากอยู่คนเดียว การจะได้ใจคนอื่นคุณต้องมีความสุภาพอ่อนน้อม ไม่เย่ อหยิ่ งอวดตัว กดขิ่ผู้อื่น ดูถูกคนอื่น

ควรจะมีมิตรภาพที่ดีกับทุกคนอย่ างจริงใจ ไม่รั งเกี ยจเดี ยดฉันด์คนที่ด้อยกว่า

ถึงแม้คุณจะก้าวไปสู่ความสำเร็จโดดเด่นแล้วก้อตาม

นี่แหละวิถีของสาวฉลาดสวยแ พ ง แ พ งทั้งสมองและกิริย าการแสดงออก เป็นคนเก่งสวยน่าคบจบในหนึ่งเดียว

10. ทำงานให้ดีที่สุด

การเต็มที่กับสิ่งที่ทำ รักในสิ่งที่ทำ แม้จะไม่ได้ทำในสิ่งที่รักเสมอไป ก้อเป็นคุณสมบัติอีกข้อของสาวฉลาด

ไม่มีการเ สแ ส ร้ งใดที่จะยั้งยืน หากทำแบบขอไปทีหรือผักชีโ ร ยหน้า

ยังไงซะก้อมีคนรู้ในที่สุด ฉะนั้นฝึกไว้ให้เป็นชีวิต “ทำทุกสิ่งอย่ างเต็มที่ เต็มกำลัง ให้ดีที่สุด

11. มีวินัย การวางแผนจัดเตรียม

วินัยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าสาวคนนั้นเป็นของแท้แค่ไหน

ไม่มีความสำเร็จใดเกิ ดขึ้นได้โดยปร าศ จ ากวินัยที่เข้มแข็ง วินัยก้อเหมือนการฝึกฝนจนช่ำชอง

เปรียบเหมือนนั ก ร บโ รมั นจะฝึก ด าบทุกวันแม้ไม่มีศึ ก ส ง ค ร าม

เมื่อเกิ ดสู้ร บจึงสามารถเอาชนะศั ตรูได้อย่ างห้ าวห าญ วินัย!ก้อเช่นกัน หากข าดวินัย ความฉลาด ความเก่งก้อเป็นประหนึ่งด าบที่ขึ้นสนิม

นานวันก้อมีแต่ความ เ ข รอะและใช้การไม่ได้ในที่สุด

12.รู้จักหาความสุข

การมีความสุขเป็นสิ่งไม่ผิ ด แต่จะผิ ดเมื่อความสุขของเราทำร้ า ยคนอื่น สาวฉลาดจะคิดใคร่ครวญเพื่อไม่ทำให้ใครต้องสะดุดหัวคะมำหน้าทิ่ม

พวกเทอจะเรียนรู้การหาความสุขอย่ างแท้จริง ไม่ห ล งมั วเ ม าไปกับสิ่งจ อ ม ปล อม เพราะบางครั้งความสุขก้อได้มาจากสิ่งเล็กๆ รอบตัว

 

ขอบคุณที่มา : spiceee