แนะนำ 10 ข้อนี้ ฝึกตอนเช้าๆ ทุกวัน คุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

การฝึกจิตใจของเรา ให้มีสติอยู่เสมอ ทำได้แล้วจะเป็นผลดีต่อตัวเอง ไม่ให้เกิ ดความทุ กข์ หรือคิดมาก และนี่เป็น การฝึกตัวเราเองทั้ง 10 อย่ าง ดูเลยว่ามีอะไรบ้าง แต่รับรองว่ามีแต่เรื่องดีๆ ทั้งนั้น

แล้วคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น การใช้ชีวิตของคุณในแต่ละวันก็ มีความสุข สดใส่ อารมณ์ดี ใครๆ ก็อย ากเข้าใกล้

1. ฝึกเป็นคนสบายๆ

อย่ าไปบ้ ากับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีจริง

2. ฝึกให้ตัวเองพ้ นจากการเป็นท าสของเงิน

การที่คนเราจะเลิ กเป็นท าสของเงินได้ ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน

เมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

3. ฝึกเป็นคนนิ่งๆ

พูดแต่สิ่งที่ดีๆ ถ้าอะไรไม่ดี ก็อย่ าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิ ด แต่ถ้ามันไม่ดี

เป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูด เพราะการพูดหรือวิจ ารณ์ในทางเสี ยหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำและขุ่ นมั ว

4. ฝึกให้ตัวเองเสี ยสละ

ใครก็ตามที่บ้ าความถูกต้อง บ้ าเหตุผล ไม่ยอมเสี ยเ ป รี ยบอะไรเลย ไม่ช้ าคนๆ นั้นก็จะเป็นบ้ า ส ติแ ต ก กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่ าง

แต่ไม่มีความสุข เพราะต้องสู้ร บกับคนรอบข้างเต็มไปหมด

5. ฝึกเข้าใจเรื่องของการนิ นท า

เราเกิ ดมา ก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนิ นท าแน่นอน ดังนั้น เมื่อถูกนิ น ท า ขอให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้ว แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก

6. ฝึกเข้าใจธรรมช าติ

ว่าอะไรๆ ก็ผ่านไปเสมอ เวลามีความสุข ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป

เวลามีความทุ กข์ ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ กข์ก็ผ่านไป เวลามีสถานการณ์แ ย่ๆ เกิ ดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ได้อยู่กับเราไปจนวันต า ย

7. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

จงเป็นคนธรรมดาอย่ าเป็นคนสำคัญ เวลามีอะไรเกิ ดขึ้น อย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากไป

8. ฝึกไม่สะสม

การสะสมอะไรสักอย่ างนั้นเป็นภ าระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ ยกเว้นความดี นอกนั้นล้วนเป็นภ าระทั้งหมดไม่มากก็น้อย

9. ฝึกให้ตนเองเป็นคนไม่ทะเล าะกับคนใกล้ชิด

เราต้องไม่เป็นคนหน้าชื่น อก ต ร ม คือยิ้มไปทั่วกับคนนอกบ้านแต่กลับมาทะเล าะกับคนที่บ้านขอให้ใช้คนที่บ้าน

เป็นเครื่องมือฝึกจิตใจของตนเองอะไรที่ยอมได้ก็ขอให้ยอมเสี ยเ ป รี ย บคนในครอบครัวให้มากที่สุด ดีกับเขาให้เหมือนเขาเป็นคนเดียวกับเรา

10. ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

หากเรากำลังรู้สึกห ดหู่ใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีต หากเรากำลังรู้สึกกั ง ว ลใจ

นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคต หากเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุข นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน

 

ขอบคุณที่มา : รักยิ้ม