ธรรมะ

อย่ าเข้าไปยุ่ งกับคนมีคู่เลย เพราะมันผิ ดตั้งแต่คิดและผิ ดศีลธรรม

ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิ ด แต่เมื่อผิ ดแล้ว คิดได้หรือไม่นั้น คืออีกเรื่องที่คนมีสติ เขาจะต้องหมั่นดึงสติตัวเองให้เป็นเตือนตัวเองให้เป็นไม่ว่าจะมาก่อนหรือมาหลัง ศั กดิ์และศรีก็มีเท่าเทียม รักเหมือนกัน ทุ่ มเ ทเหมือนกัน

ไม่มีใครรักมากกว่า หรือรักน้อยกว่ากัน เมื่อมาก่อนย่อมมีสิ ทธิ์ก่อน มาหลังจะแ ซ งคิ วได้อย่ างไร จะยื้ อแ ย้ ง

ไม่ได้หรอกจงพึ่งระลึกเสมอว่า คู่กันแล้วไม่ แ ค ล้ ว กัน ถ้าไม่ใช่ยื้ อให้ ต ๅ ย ก็ไปอยู่ดีอย่ าทำผิ ดศี ล

เพราะคนจิตใจสูง ย่อมรู้ว่าสิ่งไหนควร หรือไม่ควร หากคนมีเจ้าของมาชอบ

แล้วชอบตอบจงตอบตัวเองให้ได้ว่ามันคุ้มแล้วหรอ ที่จะเล่นกับไ ฟ น ร กที่รุ่ มร้ อ น ปลายทางนั้น

มีแต่ทุ กข์ ท ร ม าน หากหลงเข้าไปในก งเ ก วี ย น กำเ ก วี ย นนี้แล้ว

วันนึงเราก็ต้องกลายเป็นผู้ถูกกระทำบ้างความคิดผิ ด ป ๅบที่ได้มามันจะเก าะกุ มใจให้เหมือน ต ก น ร ก

ทั้งเป็นและตรงข้ามกับคนที่ยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรม แม้คนมีคู่จะมาชอบพอ เขาก็เตือนตัวเองได้ว่าจะไม่ยุ่ ง

จะเดินหนี จะปิ ดทุกทาง ที่ทำให้ใจเผลอ คนเหล่านี้ปลายทางของเขาจะเจอคู่ดี มักจะมีบุญหนุนนำให้เจอคนที่รักจริง

รักแท้แม้จะแต่งงานแล้วก็มักจะไม่เจอปัญหามือที่สามตามมาหรอกคนที่ยึดมั่นถือมั่น

จะถือศีลข้อ 3 ไปจน ต ๅ ย ไม่ผิ ด ศี ลข้อนี้ ปลายทางก็จะเจอคนจริงใจเสมอ คำกล่าวนี้

ใช้ได้กับคนที่แต่งงานแล้วและคนที่มีแฟนทั้งหลายถ้าคุณยังโสดรอการมาของใครบางคน

ก็อย่ าลดละยึ ดมั่นศีลข้อ 3 นี้ให้มั่นหมั่นทำบุญถวายของมีคู่และจงตั้งจิ ต อธิฐ าน วันหนึ่งคู่แท้จะเดินเข้ามาหาคุณเอง

 

ขอบคุณที่มา : ta-swang999