ข้อคิด

5 ความคิดพลั งบวกนำพาแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

แน่นอนว่าหากเราเกิ ดขึ้นมาบนโลกนี้ พวกเราทุกๆ คน ต้องแสวงหาสิ่งที่เรียกกันว่า ความสุข  เมื่อทำได้ทั้ง 5 ข้อนี้ จะเป็นพลั งดึงดูดสิ่งดีๆ ให้เข้ามาสู่ชีวิตของเราอย่ างน่าอัศจรรย์

1. พลั งของความสุข

ทำตัวเองให้มีความสุขไว้เสมอ ยิ้มให้ตาเป็นประกาย เรื่องไม่ดีทั้งหลายทิ้งมันไป

อย่ าเอาความโ ก ร ธ ความเ ศ ร้ า ความเ ค รี ย ด มาทำล า ย ความสุขในปัจจุบัน

เลือกรับแต่เฉพาะเรื่องที่ดีๆ อยู่ห่างๆคนคิดลบ ให้ฝึกคิดบวกบ่อยๆ และมองโลกในแ ง่ดีเข้าไว้

2. พลั งของความดี

ช่วยเหลือใครได้จงช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อใครได้จงเอื้อเฟื้อ แต่อย่าทำให้ตัวเองเดื อ ด ร้ อ น ทำงานในหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด

ทำดีทั้งต่อหน้าและลั บ หลัง พูดถึงผู้อื่นในทางที่ดีเสมอ แล้วผลแห่งความดีนั้นจะตามหลังมาเอง

3. พลั งของความกตัญญูรู้คุณคน

โดยกล่าวคำว่า ขอบคุณบ่อยๆ ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กำเนิดที่เลี้ยงดูเรามา

ขอบคุณ สามี ภรรย า บุตรธิดา ที่น่ารักของเรา ขอบคุณลูกน้องที่ช่วยเหลืองานเราเป็นอย่ างดี

ขอบคุณเจ้านายที่ให้โอกาสได้ทำงาน ขอบคุณธรรมช าติที่มอบสิ่งดีๆ ให้กับเราให้กับผู้คนบนโลกใบนี้

4. พลั งของความกระตื อรื อร้ น

เดินเหินเคลื่อนไหวร่างกายให้รวดเร็ว ทำอะไรให้ว่องไว มีพลั งชีวิตที่เต็มเปี่ยม มีความมั่นใจในตัวเอง

พูดจาฉะฉานชัดถ้อยชัดคำ ขยันขันแข็ง ทำงานเสร็จอย่ างรวดเร็วและมีคุณภาพดีเลิศ ให้บริก ารกับผู้อื่นด้วยความฉับไวและด้วยความเต็มใจของเรา

5. พลั งของความรัก และความเมตตา

ให้ความรักและความเมตตาแ ก่ทุกคน ให้รอยยิ้มที่อบอุ่น ให้ความจริงใจ

ให้คำพูดอันไ พเ ร าะ เมื่อมีใครทำให้เราเสี ยใจ ให้อภัยเขาไปด้วยจิตเมตตา

เมื่อเขาทำผิ ด ก ฎแห่งกร ร ม ก็จะลงโท ษ เขาเอง จงอวยพรให้เขามีชีวิตที่สวยงาม

 

ขอบคุณ : gangbeauty