ข้อคิด

10 ข้อคิดย ามเช้า เข้าใจชีวิตให้เป็น แค่นี้ก็มีความสุขมากแล้ว

1. เมื่อใดที่ถูกเอาเปรี ยบ ลองปล่อยวางดูบ้าง พูดมากจะเสี ยมิตร คิดเล็กคิดน้อยเสี ยเวลา ซื่อสั ตย์ไว้เวลาไปไหนจะได้ไม่มีใครพูดลั บ หลังในทางที่ไม่ดี

2. เมื่อใดที่โ มโ ห ลองนั่งนิ่งๆ ทบทวนดูว่า เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ทำไมต้องไปเสี ยเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง

3. ไม่มีใครถูก ไม่มีใครผิ ด ทุกเรื่องที่เกิ ดขึ้นหากลองดูดีๆ จะพบว่า มีแต่ ถูกใจ หรือ ไม่ถูกใจ

หากทำถูกใจยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิ ด แต่ หากทำไม่ถูกใจต่อให้ทำถูกแค่ไหนก็โดนมองว่าผิ ด

4. เมื่อใดที่เรารู้สึกโ ด นแ ย่ งอะไรไป ให้ลองไตร่ตรองดู ไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไป แม้แต่ร่างกายเราก็ยังต้องคืนสู่ธรรมช าติ

5. การได้พบหน้ากันในวันนี้ หมายความว่า หมดโอกาสได้เจอกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ว เราจะมั วมาทะเล าะกัน ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม?

6. เรื่องหลายๆ เรื่องที่ผ่านเข้ามา มันก็แค่กระทบเรา ชั่ วครู่ ชั่ ว ค ร าว เดี๋ยวเดียวก็ผ่านไป ทุ กข์เข้ามาแปปๆ สุขเข้ามาแปปๆ เดี๋ยวก็ผ่านไป

7. เมื่อใดที่ก ลั ด กลุ้ มใจ ลองสูด ลมหายใจลึกๆ แล้วคิดดูว่า ชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลด ทุกวินาทีที่ผ่านไป กำลังบอกเราว่า เวลาของเราน้อยลงไปอีก 1 วินาทีแล้ว

8. เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเสี ยใจ ลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็น

ไม่มีใครอยู่ย ง คงกระพั น คนที่มีชื่อเสี ยง คนที่รวยล้ นฟ้า หรือ คนที่รักกัน สุดท้ายก็แค่คน ที่เคยมาเยื อนโลกใบนี้

9. อาจไม่รวยล้ นฟ้าเหมือนเ ศ ร ษฐีมีเงิน แต่ เราสามารถมีความสุขอันเรียบง่าย

ที่เศ ร ษ ฐีโ ห ย หาก็เป็นได้ แค่สุขภาพแข็งแ ร ง มากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพ ย าบ าล

10. ความสุขง่ายๆ ที่เรามองข้าม วันนี้ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับสบาย

มีบ้านให้หลบฝนหลบแดด มีเสื้ อผ้าให้สวมใส่ ไปเที่ยวได้ มีคนรักอยู่ข้างกายแค่นี้คุณก็ถือว่าโ ช คดีกว่าใครๆ อีกหลายๆ คนแล้ว

“ไม่แ บ กก็ไม่หนัก

ไม่ถือส า ก็ไม่โ ก ร ธ

ไม่คิดมากก็ไม่กลุ้ ม

ไม่ทุ่ มเ ท่เกินไป ก็ไม่ผิ ดหวัง

ปล่อยวางบ้างก็ไม่ต้องทุ กข์ใจ”

ขอบคุณที่มา : ความสุข ณ ปัจจุบัน