เกร็ดความรู้

คุณเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวที่ไหน สื่ อถึงความรู้สึกลึกๆ คุณได้

หากว่าคุณ ชอบทะเล

ทำอะไรมีหลักเกณฑ์เสมอ ชอบความหรูหรา มีรสนิยมชอบความเป็นระเบียบถูกต้อง

มีมาตรฐานสูงในเรื่องการคบคนเพื่อนของคุณนั้น มักจะต้องเป็นคนที่มีรสนิยมในการแต่งตัวและการดำเนินชีวิตที่ดี คุณเป็นคนใช้เงินเก่งแต่ถึงอย่ างไร คุณก็เก็บเงินเก่ง

และหาเงินเก่งเช่นกัน คุณมีความฝันที่แน่นอน ตั้งเป้าว่า จะต้องทำตามนั้นให้ได้

ด้านของบุคลิ ก..

ภายนอกอาจจะดูเหมือนเป็นคนช่างพูด แต่ก็มีหลายๆ ครั้ง ที่คุณรู้สึกเหนื่อยไม่อย ากพูดเอาใจคนทุกคนต้องเป็นคนที่คุณสนิทสนมมาก

คุณจึงจะยอมเอ่ยเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆ ให้คนๆนั้นฟัง

ด้านของอารมณ์..

คุณมักจะไปใส่ใจความคิดคนรอบๆ ข้างที่เขามองคุณ และเสี ยใจกับอะไรง่ายๆ

บางครั้งถึงกับเก็บสะสม อยู่ภายในใจและถ้าจะโ ก ร ธก็กลั วจะไปกระทบคนอื่นเขา มันต้องเป็นคนหรืออะไรที่แ ย่มาก

จึงจะทำให้คุณแสดงความโ ก ร ธ ออกมา

หากว่าคุณ ชอบภูเขา

จะเป็นคนโ รแ ม นติ ก อ่อนไหว รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้ง่าย มองโลกในแ ง่ดีมองว่าทุกสิ่งสวยงามเสมอ

ฉะนั้นพอเจอปัญหาคุณก็มักจะใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล

ในการแก้ปัญหา เป็นคนใจเย็น ไม่รีบ ช่างสังเกต ละเอียดละออ มองเห็นรับรู้ ได้กลิ่ นลิ้ มรส อะไรๆ ได้ดีกว่าคนอื่นๆ เขา

เป็นคล่องแคล่วว่องไว แต่บ่อยครั้งมักมีความย้อนแ ย้ งในตัวเองคุณและเพื่อนฝูงรักกันดี เหนี ยวแน่น ปรองดอง แม้ไม่เจอกันนานก็ยังมีความสนิทสนมอยู่เช่นเดิม

ในด้านของบุคลิ ก..

ม าดดี ไม่ว่าจะต้องเข้าไปในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ คุณก็ยังคงม าด ของคุณเองไว้ได้เสมอทำให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณพูดเก่ง

มีความมั่นใจ น่าเ ค าร พน่าเชื่ อถือ นี่แหละเสน่ห์ที่มีโดยธรรมช าติของคุณ

ส่วนในด้านอารมณ์..

เป็นคนประนีประนอม แล้วยังไม่ชอบการใช้อารมณ์ แต่หากเมื่อไหร่ที่เจอคนที่แ ย่มากๆ คุณนั้นสามารถระเบิ ด ออกมาได้เช่นกัน อย่ าไปกระตุ้ น

เพราะคนที่ทำแบบนี้ เขาจะต้องจดจำไปตลอดชีวิต

ความชอบกับการแสดงออกถึงนิสั ยลึกๆ ที่คุณมีอยู่..