เกร็ดความรู้

10 นิสั ยเห็นได้ชัดเจน ทำให้คุณเป็นคนร่ำรวยได้ในอนาคต

หลายคนมีความใฝ่ฝันที่อย ากจะเป็น คนร่ำร วย ในอนาคต จึงมีการวางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองต่าง ๆ มากมายว่าจะต้องทำอย่ างไร

แต่ก็มีบ้างที่บางคนเมื่อเริ่มทำงานเก็ บเงินแล้ว

แต่มีหลักการใช้จ่ายที่ไม่เป็นสั ดส่วนก็อาจจะเกิ ดการล้ มเ ห ล วได้ ซึ่งมีลักษณะนิสั ยที่น่าสนใจดังนี้

1. การตั้งเป้าหม ายที่ชัดเจน

เรามักจะเห็นบรรดาเศร ษฐีที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว จะเห็นได้ว่าเส้นทางความร่ำร ว ยของคนเหล่านี้ไม่ได้เกิ ด

จากความบังเอิ ญแต่เกิ ดขึ้นจากการที่เขามีเป้าหมาย แล้วเดินตามเป้าหมายนั้นอย่ างชัดเจน

2. เลือกอาชี พที่ใช่

เป็นลักษณะนิสั ยที่คนร วยหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วคือ เขาจะเลือกอาชีพที่เขาคิดว่าทำได้ดีที่สุดนั้นมาทำ เพื่อที่ตัวเองจะได้ทำมันออกมาได้ดี

3. การ แ บ่ ง ปั น

หากมีเงินแล้วใช้จ่ายแต่พียงผู้เดียวก็ดูจะแ ล้ งน้ำใจเกินไป เรามักจะเห็นเศร ษฐีในเมืองไทยหลายท่านที่นำเงินส่วนหนึ่งของตัวเองไปบริจ าคให้

เพื่ อช่วยเหลือผู้ย ากไ ร้

4. ใช้ให้น้อยว่าที่หาได้

เป็นลักษณะนิสั ยของคนรวยที่ดี คือ เมื่อหาเงินมาได้มาก หากเรามีวินัยในการใช้จ่ายก็จะช่วยให้มีเงินเก็บมากขึ้น ช่วยสร้ างฐานะให้เร็วยิ่งขึ้น

5. การให้ความสำคัญทาง อิ ส รภา พทางการเงินมากกว่าฐานะทางสังคม

เรื่องนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักจะนิย มทำกันคือ จะยกเอาฐานะของตัวเองมาเปรี ยบ เที ยบกับใครก็ไม่รู้และสร้างความกดดันให้กับตัวเองต้องสร้างโน่นสร้างนี้

เพื่อเอามาบ่งบอกว่าตัวเองก็รวยเช่นกัน ซึ่งต่างจากเศร ษฐีที่ชอบใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ

ไม่เอาคำพูดของคนอื่นมาสนใจ มีพอกินพอใช้และไม่สร้างห นี้สิน

6. ทุ่มเทเวลาในการวางแผ นสร้างตัวเอง

คือเราจะเห็นตัวอย่ างเศร ษฐีส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ คนเหล่านี้จะใช้เวลาที่ทำงาน

และเวลาว่างคิดในเรื่องของการขย ายกิ จการ วางแผนทำอย่ างไรให้เงินของตัวเองนั้นงอกเงยไปได้อีก จึงเป็นเหตุผลให้คนที่ร วยก็รวยยิ่งขึ้น

7. มีการต่อยอดอยู่เสมอ

คือ ถึงแม้ว่าตัวเองจะร่ำรว ยเป็นม หาเศ รษฐีแล้ว แต่ลักษณะที่น่าเอาเป็นเยี่ ยงอย่ างนั้น

เราจะเห็นว่าคนร วยมักจะคิดทำที่ไม่เหมือนคนอื่นคือ การนำเงินที่มีนั้นไปลงทุนต่อยอดให้มีเงินเข้ามาอีกเรื่อย ๆ

8. มุ่งมั่นสร้ างฐานะตัวเองด้วยมือเปล่า

คือไม่หวังพึ่งเงินจากพ่อแม่ เงินจาก ม ร ด ก เพราะเงินเหล่านั้นเป็นเงินที่พ่อแม่ให้เรามาด้วยความเสน่หา

หากนำเงินเหล่านั้นมาใช้และวางแผนไม่ดีเงินนั้นก็อ าจจะหมดได้เร็ว

แต่ถ้าหากเริ่มต้นจากการเก็บเงินด้วยตัวเอง เริ่มมาตั้งแต่ศูนย์ โอกาสประสบความสำเร็ จก็จะง่ายกว่า

9. หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

เป็นสิ่งหนึ่งที่นักธุรกิ จนิยมทำเพราะคนเหล่านี้เขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นคนที่ล้าสมัยและไม่มีความรู้

แต่เขาจะพ ย าย ามหาสิ่งใหม่ๆ เข้ามา เพื่อช่วยให้ตัวเองเก่งขึ้น

10. สร้างอุปนิสั ยที่ดีให้กับลูกหลาน

การที่เป็นเศร ษฐีนั้นมักจะมีคนให้ความสำคัญ และอย ากให้เราเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ของเขา แต่ในทางที่ดีกว่านั้น

เราเองควรสร้างอุปนิสั ยที่ดีให้กับลูกหลาน

เพื่อที่ให้เขาได้พึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมารอ ขอใช้เงินเราอย่ างเดียว

นี่เป็น 10 ลักษณะนิสั ยที่ หากคุณลองปฏิ บัติแล้วนั้น รับรองว่าในไม่ช้าคุณก็จะเป็นคนที่มีฐานะดีอีกคนหนึ่ง