เกร็ดความรู้

หลักการเก็บเงินล้าน สไ ตล์สาวโสด โสดไม่ว่าขอแค่รวย

หากเอ่ ยถึงสาวโสด ทำให้หลายคนมักจะนึกถึงผู้หญิงที่มีการใช้ชีวิตแบบอิสร ะเสรีและไม่ค่อยจะมีภาระที่ต้องดูแลอะไรมากมาย ไม่ว่าจะลูกหรือสามี

ทำให้เราต่างก็เห็นการใช้ชีวิตแบ บไ ลฟ์สไ ตล์ ส่วนใหญ่จะหนักไปทางกิน ดื่ ม เที่ย ว ช็ อปปิ้ง เรียกว่าใช้ชีวิตให้หมดไปกับการใช้เงิน

ซื้ อนั่นโน่นนี่ แต่หากคุณยังอายุยังน้อย ก็ถือว่าการเริ่มต้นของ เทคนิคเก็บเงิ นสไ ตล์สาวโสด

อย่ างคุณยังพอมีหวังอยู่บ้าง ลองดูได้เพราะไม่มีคำว่าส าย เพื่ออนาคต

1. ไม่เก็บเงินแต่เนิ่นๆ เดือดร้อนย ามแ ก่นะ

สาวโสดที่ไม่มีการเก็บอ อมเงิน ในช่วงการทำงาน อาจทำให้การใช้ชีวิตในวัยเกษี ยณพบกับความย ากลำบ าก

เพราะมีเงินเก็บไม่เพี ยงพอกับการใช้จ่ายแม้จะไม่มีลูกคอ ยเลี้ยงดู

เพราะอยู่เป็นโส ดจนแ ก่ แถมเกาะค านทองไว้แน่น เมื่ออยู่ในวัยชร าก็ยังคงความเป็นนางสาวอยู่

แต่กลับทำให้อยู่อย่ างลำบ าก เพราะหากมีการเก็ บเงินตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยทำให้คุณได้ใช้ชีวิตวัยโ สดได้อย่ างมีความสุข

2. การเก็บเงินเพื่อการลงทุนไว้ใช้ย ามเกษี ยณ

การเก็บเงินไว้ใช้ย ามเกษี ยณ ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญของสาวโสด

เพราะส่วนใหญ่สาวโสดจะไม่มีลูกหรือสามีให้ต้องคอยดูแลในย ามที่แ ก่ตัวลง ทำให้จะต้องรีบหาช่องทางในการเก็บเงินไว้ใช้ย ามเกษี ยณ

3. เทคนิคการเก็บเงิน ทำได้ง่ายๆ ไม่ยุ่ ง ย าก

หากมีการสำรองเงินเผื่อฉุ กเฉิ นเท่ากับค่าใช้จ่าย 6 เดือน ซึ่งเหมาะสำหรับคนทั่วไป

ที่ควรมีการกันเงินไว้ใช้ย ามฉุ กเฉิ น ซึ่งคุณควรจะหาวิธีเก็บเงินที่เท่ากับค่าใช้จ่ายประมาณ 3-6 เดือน

ซึ่งถือเป็นเงินก้อนเอาไว้ใช้ย ามฉุ กเฉิ นหรือจำเป็น สำหรับสาวโสดเอง

อาจจะมีเหตุไม่ค าดฝัน ไม่ว่าจะเป็น อุบั ติเห ตุ หรือตกงาน ซึ่งแน่นอนว่าอาจไม่มีใครให้คุณได้หยิ บยืมเงิน

การฝากเงินแบบฝากออมทรั พย์ หรือเงินฝากประจำ

และกองทุนตร าส ารที่เป็นห นี้ระยะสั้น ซึ่งเมื่อมีเห ตุการณ์ฉุ กเฉิ นที่คุณจำเป็นจะต้องใช้เงิน จะได้สามารถนำเงินเหล่านี้มาใช้ได้อย่ างทันท่วงที

4. เก็บเงินไปกับกองทุนร วมเพื่อการเลี้ ยงชีพ

สาวๆ ที่ต้องการลงทุนเพื่อลดหย่ อนภ าษี อาจจะคุ้นเคยกับการลงทุนรูปแบบกองทุน R M F ซึ่งถือเป็นกองทุนที่มีจุดประส งค์

ให้คุณมาลงทุนเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในย ามเกษี ยณ

และยังสามารถนำยอดเงินลงทุนในแต่ละปีไปช่วยในการลดหย่ อนภาษีได้

โดยคุณเองสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ตลอดทั้งปี

5. การซื้ อประกัน

เพื่อลดความเสี่ ยง ต่อโ ร ค ภั ยไ ข้เจ็ บ ถือเป็นสิ่งที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้ เพราะเข้าโ ร ง พ ย าบ าลแต่ละครั้งก็มีค่าใช้จ่าย

ที่เรียกว่าเป็นเงินไม่ใช่น้อยหากคุณไม่เตรี ยมพร้อม อาจจะทำให้เงินทองที่สะสมมานานเกิ ดหมดลงไปได้

ซึ่งการเลื อกการลงทุน จะต้องทำการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจทำจะได้ไม่เจ็ บตัวมากเกินไป

 

ขอบคุณ : lamunlamai