6 แนวทางปฎิบัติ การหมุนเงินไม่ให้ติดขัด เงินไม่ข าดมือ..แม้ห นี้เยอะ ทำได้สบาย

1. สร้างรายได้หลักให้มั่นคงได้ก่อน

ก่อนที่เราจะหมุนเงินได้จะมีอยู่แค่ 3 อย่ าง รายได้หลัก ค่าใช้จ่าย เงินลงทุน สิ่งแรกเลย

คือรายได้หลักเป็นหัวใจหลักที่ต้องมีแน่นอน เพื่อเป็นหลักประกันเลยว่าเมื่อไหร่ฉุ กเฉิ นตัวนี้ละที่จะช่วยคุณ

2. มีวินั ยและความอดทนสำคัญกว่าหาเงินให้ทันใช้

รายได้ที่เข้าของแต่ละคนนั้นมีมามากน้อยต่างกันไป อาจจะต้องมีการปรั บการใช้จ่าย ปรับวิธีการออ มต่างๆ ให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

3. รู้จักบริหารห นี้ที่มีอ ยู่ และไม่สร้างห นี้ใหม่อีกถ้าไม่จำเป็น

สิ่งที่ควรจะทำก็คือจัดการกับห นี้ที่ดอ กเบี้ ยแ พ งก่อน โดยเฉพาะกรณีได้เงินก้อนมา โปะอะไรก่อน โปะบั ตรเครดิ ตก่อน

ถัดลงมาก็ค่อยๆ ดูว่า ห นี้ไห นดอกเ บี้ยแ พ ง ระยะเวลาผ่ อนชำระสั้นสุดจ่ายก่อน

แต่ทั้งนี้ต้องจ่ายทุกๆ รายการห นี้ตามรอบเวลาชำระ คำน วณความสำคัญ

ของเงินและด อ กเบี้ ยเงินกู้ เงินผ่ อน ให้ดีเพื่อจะได้ไม่มีภาระต่อย อดไม่มีวันจบ

4. มองหาช่องทางการลงทุน

การลงทุนมีหลายรูปแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินหรือการนำเงินไปต่อยอด

ถึงอย่ างไรก็คือการลงทุน เพื่อให้เงินงอกเ ง ยจากเดิม

แต่สิ่งที่ต้องระวังคือ คำน วณเรื่องการลงทุนให้ดี

เงินที่เรานำมาลงทุนนั้นจะต้องน้อยกว่า เงินเย็ นที่คุณกันไว้เมื่อย ามฉุ กเฉิ นไม่ต่ำกว่า 2 เท่า

5. ตื่นรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

เริ่มจากตัวเองเสี ยก่อน วันนี้คุณมีเงินใช้ ข้างหน้าคุณอาจจะไม่มีเงิน

เมื่อไหร่ที่คุณรู้ตัวเองเสมอ ความคิดของคุณมันจะเดินหน้าต่อไปอย่ างไม่หยุ ดยั้ ง

คุณจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อ ยๆ พร้ อมหาช่องทางสร้างรายได้

วางตัวเป็นกลางเปิ ดรับสิ่งใหม่ๆ ตัวนี้จะเป็นตัวต่อยอ ดชีวิตของคุณได้เป็นอย่ างดี

6. แนวทางสุดท้ายให้มีความเชื่อเรื่องแ รงดึ งดู ดของชีวิต

เงินข าดมือเมื่อไหร่ มักจะเอาในสิ่งที่พล าดแล้วมา ต ร อ กย้ำให้คิดตลอด

บอกเลยไม่มีประโยชน์ แถมยังให้คุณเครี ยดไปเปล่าๆ เลิ กบ่ นเรื่องค่าใช้จ่ายไม่พอใช้เสี ยที

ควรจะเปลี่ยนแนวคิดของตัวเองก่อนว่า เราไม่มีเงิ นพอใช้ เพราะเราอาจจะใช้เงินไม่เป็น และเราจะลดรายจ่ายอย่ างไรให้มากที่สุด

มองหาวิธีการลดรายจ่าย เราจะค้นหาเจอ

และเมื่อเราลดรายจ่ายได้ เราจะมีเงินเหลือเก็บได้แน่นอน เงินไม่มีวันข าดมือ

 

ขอบคุณ : lamunlamai