ข้อคิด

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเป็นคนดีเกินไปนั้นอยู่ย าก จงอย่ ามองโลกในแ ง่ดีเกินไป

ในสังคมยุคปัจจุบัน โลกสวยเกินไปก็อยู่ย าก

มองโลกในแ ง่ร้ ายเกินไปก็ไม่กล้าใช้ชีวิต

ต้องรู้จักความพอดี มองโลกแบบตรงไปตรงมา

ในสังคมที่เงินสำคัญกว่ามิตรภาพ ความจริงใจหาย าก

เห็นแ ก่ตัว เอาเปรียบ ก็ไม่จำเป็นต้องทน อย่ าเป็น​ “คนดี” จนไม่มีคนเ ก ร งใจ

ดีเกินไปจนไม่มีใครเห็นค่า ไม่มีใครคบก็

​ “ช่างมัน” ถ้าหาความจริงใจไม่ได้อยู่คนเดียวสบายกว่า มองคนให้ออก

แล้ว​คัดเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตให้เป็น

ต ๅ ย ไปเอาเงินไปไม่ได้แต่ข าดเงิน รู้สึกเหมือนจะต ๅ ย

เงินซื้อความรักไม่ได้แต่ความรักเสื่ อมหายได้ เมื่อข าดเงิน

เงินไม่สามารถซื้อการนอนหลับได้แต่เมื่อไม่มีเงิน คงนอนไม่หลับ

เงินไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้แต่สุขภาพที่ดีต้องใช้เงิน

เงินไม่สามารถซื้อความเก่งก าจได้แต่ความรู้และใบปริญญาที่ได้มา ต้องใช้เงิน

เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่ างแต่ทุกสิ่งทุกอย่ างต้องใช้เงิน

เงินไม่ใช่สิ่งชั่ วร้ าย แต่การข าดเงินต่างหาก

ที่จะทำให้เกิ ดเรื่องร้ าย คนโ ง่ดูเหมือนฉลาดเมื่อมีเงิน

แต่คนฉลาดดูเหมือนโ ง่ เมื่อไม่มีเงิน

เรื่องเงินมันเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่มีเงิน มันเป็นเรื่องใหญ่

เชื่ อสิ เงินไม่ใช่แก้ วส ารพั ดนึกแต่ถ้าคุณไม่มีเงิน จะนึกอะไรไม่ออกส ารพั ด

การมีเงินไม่ได้ทำให้เรามีความสุขที่สุด

แต่มันก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นครอบครัวเราสบายขึ้น จะทำอะไรก็สะดวกขึ้น

เงินทำได้ทั้งสองอย่ าง จะสร้างประโยชน์หรือสร้างโท ษ ก็อยู่ที่คุณเลือกเอง

 

ขอบคุณ : bitcoretech