ข้อคิด

ปาฏิห าริย์มีจริง แต่ไม่ได้หล่นลงมาจากฟ้า แต่เกิ ดจากมนุษย์เราต่างหากที่สร้างขึ้นมาเอง

มนุษย์เราเป็นผู้สร้างความสุขขึ้นมาเราต้องรู้จักรัก เห็นใจซึ่งกันและกัน

สังคมจะเป็นสุข แล้วเราก็จะสุขด้วย บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเ ท พ

ในคืนงานสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ของทุก ๆ ปี ว่าจะมีการ “จั บฉล าก” ก ฎของการจั บฉล าก

คือ พนักงานแต่ละคน จะมอบเงิน คนละ 200 บาท เป็นกองทุนของบริษัท

ในบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 300 คน ดังนั้น จะได้เงินกองทุนรวม 60,000 บาท

สำหรับผู้โชคดีที่ถูกจับฉล ากขึ้นมา ก็จะได้เงินจำนวนทั้งหมดนี้ กลับบ้านในวันงาน

บ ร ร ย าก าศในสำนักงานครึ กครื้ นมากพนักงานแต่ละคนต่างก็เขียนชื่อลงในใบฉล าก

แล้วใส่ลงไปในกล่องสำหรับจับฉล ากขณะกำลังจะเขียนชื่อตัวเองลงไปในฉล าก

พนักงานหนุ่มคนหนึ่งเกิ ดลั งเ ลคิดถึงแม่บ้านทำความสะอาดของบริษั ท

ที่ลูกชายป่วยและกำลังรอผ่าตัดอยู่แต่เธอไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าดูแลรักษา

ลูกชายเธอได้ ทำให้เธอกลุ้ มใจมาก แม้ว่าโอกาสที่จะถูกจับฉล ากได้

จะเลื อน ล างเพียงหนึ่งในสามร้อยเท่านั้นแต่พนักงานหนุ่มคนนั้นก็ตัดสินใจ

เขียนชื่อของแม่บ้านทำความสะอาดคนนั้นลงไปในใบฉล ากของเขา

และแล้วช่วงเวลาที่ตื่ นเต้ นก็มาถึงผู้จัดการจะเป็นผู้จั บ ฉล ากขึ้นมาเอง

พนักงานหนุ่มอธิ ษ ฐ านในใจว่าขอให้แม่บ้านทำความสะอาดคนนั้นได้ร างวั ลด้วยเถอะ

ในที่สุด ปาฏิห าริย์ก็เกิ ดขึ้นจริงผู้ที่ถูกจับ ฉล ากได้ก็คือ “แม่บ้านทำความสะอาด”

เสี ยงโ ห่ร้ องแสดงความยินดีดัง ทั่วสำนักงานแม่บ้านทำความสะอาดได้ขึ้นไปรับเงินกองทุน

เธอดีใจมากถึงกับกลั้ นน้ำตาไว้ไม่อยู่ กล่าวด้วยความซ าบซึ้ งใจ “ฉันโชคดีจริง ๆ

เงินก้อนนี้คงช่วย บ ร ร เ ท าความเดื อน ร้ อนของฉันและลูกชายได้อย่ างมากเลยค่ะ”

เมื่องานเลี้ ยงเลิ กรา พนักงานหนุ่มคนนั้นยังคงคิดถึงเรื่อง“ปาฏิห าริย์” ที่เกิ ดขึ้นอยู่ จึงได้เดินไปที่กล่องจับ ฉล าก

เขาลองหยิ บใบ ฉล ากในกล่องขึ้นมาใบหนึ่งเมื่อเปิดดู ฉล ากก็เห็นชื่อของแม่บ้านทำความสะอาดคนนั้น

เขาชั กประหล าดใจ เลยหยิ บ ฉล ากขึ้นมาเปิดดูอีกหลายใบ บนฉล ากทุกใบล้วนเขียนชื่อของแม่บ้านเหมือนกันหมด

ด้วยลายมือที่ต่างกันไป พนักงานหนุ่มถึงกับน้ำต าซึ มเขาเข้าใจได้ทันทีเลยว่า ในโลกนี้มี “ปาฏิห าริย์” อยู่จริง

เพียงแต่ว่าปาฏิห าริย์นั้น ไม่ได้หล่นลงมาจากฟ ากฟ้าแต่เป็นมนุษย์เรานี่เอง ที่เป็นผู้สร้างมันขึ้นมา

เราต้องรู้จักรักเพื่อนร่วมงาน เห็นใจซึ่งกันและกันสังคมจะเป็นสุข แล้วเราก็จะสุขด้วย

“อย่ าเป็นคนแ ล้ งน้ำใจ

ควรเป็นคนธรรมดา

ทั่วไปที่มี..น้ำใจ

และไม่เห็นแ ก่ตัว”

ขอบคุณ : Forward Line