อย่ ากลั วการเปลี่ยนแปลง..ก้าวข้ามความกลั วให้ได้ แล้วใช้ชีวิตต่อไป “ด้วยความเข้มแข็ง”

ในวันที่เรายังเด็ ก พ่อแม่มักจะชอบสร้างจินตนาการ ให้เรารู้จักกับความกลั ว

กลั วความมื ดจัง, กลั วสิ่งที่แปลกใหม่,กลั วไม่มีคนรัก, กลั วโ ด นทิ้ งให้อยู่คนเดียว

ทุกอย่ างเป็นเพียงจินตนาการที่ผู้ใหญ่สร้างขึ้นมาเพรา ะความหวังดี

โดยลืมคิดถึงอนาคตของพวกเราว่าจะเติบโตมาพร้อมกับความกลั วเหล่านั้นมั้ย

เด็ กดื้ อมักจะถูกบ่น ถูกติ หาว่าดื้ อจนไม่มีคนรัก ทำให้เด็กที่อ่อนทางความคิด

ถูกปลู กฝั งจนโตขึ้นพร้อมกับความกลั วในการลงมือทำ

นี่คือเหตุผลว่า ทำไมเด็ กหลังห้องถึงมีประสบการณ์มากกว่าเด็ กหน้าห้อง

เพร าะเด็ กเหล่านั้น ไม่กลั วที่จะลงมือทำ,ไม่กลั วที่จะล้ มเ ห ล ว, ไม่กลั วถูกเกลี ยด

เพียงเพร าะเขามีความประพ ฤติที่แ ต กต่างจากคนอื่น

เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยให้เขามีความสำเร็จและความสุข

มากกว่าเด็ กที่ไม่กล้าที่จะลงมือทำเพรา ะกลัวถูกคนอื่นมองว่าไม่ดี

“99% ของความคิดที่เรากลั วไม่เคยเกิ ดขึ้นจริง”

1% ที่เกิ ดขึ้น เ พราะเราลงมือทำด้วยความกลั ว จนมันเป็นอย่ างที่เราคิดจริง ๆ

หากเรากล้าลงมือทำแต่มันล้ มเ ห ล ว จงลุกขึ้นยืนแล้วทำซ้ำ

ไม่ช้าคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านความกลั วไปได้

แล้วสุดท้ายคุณจะพบว่ามันก็เป็นเพียงแค่ความคิด ที่เราสร้างขึ้นมาเอง

“อย่ ากลั ว.. การเปลี่ยนแปลง

ถ้ามันเป็นเ หตุผล

ที่ทำให้เรา..ดีขึ้นกว่าเดิม”

 

ขอบคุณ : Life up mom