เกร็ดความรู้

วิธีสอนลูกให้รู้จักเอาตัวรอด เมื่อย ามที่ไม่ปลอดภั ยกับยุคสมัยที่โ ห ดร้ าย

ในโลกที่หมุนอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาย ากที่จะกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะมีทางไหนที่ปลอดภั ยหรือไม่ปลอดภั ย

จนสร้างความหนักอกหนักใจให้กับพ่อแม่ การพย าย ามสอนลูก ให้รู้จักเอาตัวรอดและช่วยเหลือตัวเองได้จึงเป็นสิ่งสำคัญกับลูก

1. ถ้าเป็นไปได้อย่ าได้ติดข้อมู ล

ส่วนบุคคลของลูกไว้บนข้าวของเครื่องใช้เช่น เป้สะพายหลัง กิ๊บติดผมและกล่องข้าวกลางวัน

เพราะเมื่อคนแปลกหน้ารู้ชื่อลูกของคุณ นั้นจะทำให้เข้าถึงลูกได้ง่าย

2. สอนลูกว่า หากเกิ ดอะไรขึ้นเกี่ยวกับร่างกาย

ของตัวเองให้รีบบอกพ่อแม่ทันที อย่ าได้เก็บความลั บเอาไว้

3. สอนลูกให้รู้ว่า

ถ้าหากสังเกตหรือรู้สึกว่ามีใครบางคนขับรถตามอยู่ให้ลูกวิ่งกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามกับรถ

4. สอนลูกว่า ถ้ามีคนแปลกหน้าพ ย าย ามที่จะจับตัว

ให้ทิ้งความมีม ารย าททั้งหมดไปและพย าย ามจะส่งสั ญ ญ าณขอร้องให้ช่วยเพื่อให้คนอื่นๆ ได้รับรู้

5. สอนลูกว่า ถ้าพวกเขาเกิ ด พลั ด ห ล ง

หรือรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภั ยให้มองหาคุณแม่ที่มากับลูก ๆเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนเป็นคนแรก ๆ

6. คิดสร้างคำพูดที่เป็นรหั สลั บระหว่างคุณกับลูก

สอนให้ลูกใช้ส่งข้อความเมื่อต้องห่างจากคุณเพียงลำพั งหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ดูไม่ปลอดภั ย

และเมื่อคุณเห็นถึงรหั สนี้จะเข้าใจทันทีว่าเกิ ดอะไรขึ้นกับลูกและรีบไปหาลูกให้เร็วที่สุด

7. เราอาจไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เกิ ดขึ้นจริงเท็ จแค่ไหน

อย่ างการมองเห็นเด็กที่ดิ้ นร นขั ดขื นอยู่ในอ้อมแขนของผู้ใหญ่

ในที่สาธารณะและเราก็เดินผ่านไปเพราะอาจคิดว่าเป็นเรื่องของครอบครัวคนอื่น

ซึ่งอาจเป็นสถานการณ์ตรงกันข้ามกับที่คิดไว้ก็ได้

ดังนั้นควรสอนลูกให้รู้ว่า หากมีสถานการณ์แบบนี้เกิ ดขึ้นให้ลูกรู้จักจะตะโ ก นร้ องเพื่อบอกคนอื่นๆ ให้ช่วยเหลือได้ทันที

 

ขอบคุณ : verrysmilejung