ข้อคิด

จงทำดีกับคนที่เรารักเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ “อย่ ากอดฉันในวันที่มันสายไป”

บางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิต อยู่กับความเจ็ บ ป วดโดยไม่สามารถ กลับไปแก้ไข อดี ตได้

และมักจะโท ษฟ้าดิน โท ษโช คชะตาที่ทำให้เขาต้องทุ กข์ ท ร ม า น

แต่ไม่เคย มองการกระทำของตนเองเลย แม้แต่น้อย

ถ้าวันนี้เราเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับใครจงเอ่ ยคำขอโท ษ และเปลี่ยนตัวเองใหม่

ถ้าวันนี้ทำให้ใครเสี ยน้ำตาจงบอกกับเขาว่า จะไม่ทำเช่นนั้นอีก

ถ้าวันนี้ทำให้ใครผิ ด หวัง จงลบความไม่เอาไหน

ออกจากชีวิตไปเถิ ดอย่ าปล่อยให้เวลาเสี ยไป

โดยเปล่าประโยชน์โดยที่เราไม่แก้ไขอะไรเลย

เพราะเวลาที่เราอย ากกลับไปแก้ไข อาจสายไปแล้วก็ได้

ตอนที่ฉันจากไปแล้ว อย่ ากอดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึกอะไร

อย่ าเอาสิ่งที่ฉันอย ากได้มาให้ เพราะฉัน ไม่ได้ต้องการแล้ว

อย่ าบอกว่าขอโท ษเพราะฉันตื่นขึ้นมาให้อภั ยเธอไม่ได้

อย่ ารอให้สายเกินไปเพราะเวลา ไม่เคยรอใครเลยสักคน

“เมื่อมีเวลาจงทำดี กับคนที่เรารัก เมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่”

จงรักษา สิ่งสำคัญ แต่ จงอย่ าลืมสิ่งที่จำเป็น..

 

ขอบคุณ : lamunlamai