ข้อคิด

8 วิธีคิดให้ใจสบาย อ่ านแล้วเข้าใจชีวิตมีกำลังใจในย ามที่คุณเจอปัญหาหนัก ๆ

1. ความเจ็ บ ป วดเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต

บางครั้งที่ประตูชีวิตปิด เพราะได้เวลาที่ต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วแต่เรามักไม่ก้าวออกมา นอกจากว่ามีสถานการณ์บั งคั บ

บางครั้งก็เป็นเรื่องย ากที่จะเตื อนตัวเองว่าไม่มีความเจ็ บ ป วดใด ที่ได้มาโดยไ ร้เหตุผล

จงเดินออกมาจากสิ่งที่ทำร้ ายคุณซะแต่อย่ าลืมบทเรียนจากประสบการณ์เหล่านั้น

2. ทุกสิ่งในชีวิตไม่จีรั งยั่งยืน

ทุกครั้งที่ฝนตกก็ต้องมีหยุด ทุกครั้งที่คุณเจ็ บก็ต้องรักษาหลังจากความมื ด ก็ยังมีความสว่ างอยู่เสมอแม้ว่าจะรู้อยู่แล้ว

แต่คุณก็ยังลืมอยู่ดีและกลับเชื่ อว่ากลางคืนจะคงอยู่ตลอดไปไม่มีอะไรหรอกที่จะคงอยู่ตลอดไปดังนั้น

ทางที่ดีคุณควรสนุกไปกับมันอย่ าไปกั ง ว ลกับสิ่งที่เ ล วร้ ายเ พราะมันไม่อยู่กับเราไปตลอดกาล

3. การคิดลบของคนอื่น ไม่ใช่ปัญหาของคุณ

จงคิดบวกท่ามกลางผู้คนรอบตัวที่มีความคิดในแ ง่ลบยิ้มหวาน เมื่อคนอื่นทำให้ทุ กข์

นี่คือวิธีที่ง่ายในการรักษา ความกระตื อรื อร้ น

และมุ่งมั่น หากเจอใครที่ปฏิบัติไม่ดีต่อคุณ จงเชิ ดเข้าไว้อย่ าเก็บเอาความแค้นมาเปลี่ยนแปลงตัวคุณ

เพียงเพราะไม่เป็นที่ประทับใจของคนอื่น

4. อะไรจะเกิ ดก็ปล่อยให้มันเกิ ด

คุณไม่สามารถบั งคั บสิ่งใดให้เกิ ดขึ้นได้ แต่คุณสามารถต่อสู้เพื่อให้ผ่ านพ้ นเรื่องบ้ า ๆ

นี้ไปได้ เพียงปล่อยทุกอย่ างให้เป็นไปตามธรรมช าติก็พอ

5. รอยแ ผ ลเป็น คือสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง

อย่ ารู้สึกอายกับร อยแ ผ ลเป็นที่เกิ ดขึ้นร อยแ ผ ลเป็น หมายถึงความเจ็ บ ป วดที่จบลงไปแล้ว

ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเอาชนะความเจ็ บ ป วดเรียนรู้บทเรียน เติบโตแข็งแกร่ง และก้าวไปข้างหน้าได้

แ ผ ลเป็น คือร อยสั กแห่งชัยชนะที่น่าภาคภูมิใจอย่ าให้แ ผ ลเป็น

จับคุณเป็นตัวประกันและใช้ชีวิตอยู่ในความกลั ว

6. ทุกการต่อสู้ คือการก้าวไปข้างหน้า

ในชีวิตของคนเรา ความอดทนไม่ได้เกี่ยวกับการรอ

แต่เป็นความสามารถในการมีทั ศ น ค ติที่ดีทำงานหนักเพื่อเติมฝันของตัวเอง

คุณต้องทุ่ มเ ทกำลังกายและเวลาไม่เช่นนั้นคุณจะไม่มีเป้าหมาย ในการเริ่มต้นซึ่งอาจ

หมายถึงการสู ญเสี ยความมั่นคงและความสะดวกสบายในบางโอกาสไป

7. การกังวลและการบ่ นไม่ได้ช่วยอะไร

ใครก็ตามที่เอาแต่บ่ น มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จการพย าย ามที่จะทำอะไรแล้วล้ มเ ห ล ว

ย่อมดีกว่าการไม่พย าย ามทำอะไรเลยต่อให้คุณพ่ ายแ พ้ ชีวิตก็ยังไม่จบแค่นั้นแต่มันจะจบ

ถ้าคุณเอาแต่บ่ นโดยที่ไม่ทำอะไรเลยต่างหาก

8. สิ่งที่คุณสามารถทำได้ดีที่สุด คือการทำต่อไป

อย่ ากลั วที่จะถอยหลัง คุณสามารถลองใหม่ได้อีกครั้งรักใหม่ได้อีกครั้ง เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง

และฝันใหม่ได้อีกครั้ง บทเรียนที่ดีที่สุดของชีวิตมักเกิ ดขึ้นในช่วงเวลาที่เ ล วร้ ายที่สุด

ค้นหาความกล้า ที่ทำให้รู้สึกแ ตกต่างแต่งดงามและทำให้คนอื่นหัวเราะตามไปด้วย

 

ขอบคุณ : chit-in