ข้อคิด

8 แนวคิดฝึกจิตใจให้สงบ ฝึกใจให้เบา อยู่ที่ไหนก็มีความสุข

บางช่วงเวลาในชีวิต ต้องมีสักครั้งที่เรารู้สึกอย ากจะล้ มเลิ กทุกสิ่งทุกอย่ างและลืมมันไปให้หมดบางครั้งเราก็รู้สึกเหนื่อย หมดกำลังใจ และขุ่นเคื องกับสิ่งที่เกิ ดขึ้น

อย่ าจมอยู่กับมัน แม้ว่าการยอมแ พ้ จะเย้ายวนใจแค่ไหน แต่คุณก็ควรพย าย ามมองในด้านดี และดึงตัวเองให้ลุกขึ้น มาอีกครั้งเสมอ

1. รอยแ ผ ลเป็น คือสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง

อย่ ารู้สึกอายกับรอยแ ผ ลเป็นที่เกิ ดขึ้น รอยแ ผ ลเป็นหมายถึงความเ จ็ บป ว ดที่จบลงไปแล้ว

ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถเอาชนะความเ จ็ บป ว ด เรียนรู้บทเรียน เติบโตแข็งแกร่ง และก้าวไปข้างหน้าได้

2. การกังวลและการบ่นไม่ได้ช่วยอะไร

ใครก็ต ามที่เอาแต่บ่น มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จ การพย าย ามที่จะทำอะไรแล้วล้ มเ ห ล วย่อมดีกว่าการไม่พย าย ามทำอะไรเลย ต่อให้คุณพ่ ายแ พ้ ชีวิตก็ยังไม่จบแค่นั้น

แต่มันจะจบ ถ้าคุณเอาแต่บ่ นโดยที่ไม่ทำอะไรเลยต่างหากหากคุณยังเชื่ อมั่นในสิ่งนั้น ก็จงทำต่อไป อย่ าให้เงาของอ ดีตมา บ ดบั ง ก้าวไปสู่อนาคต

ลงมือทำและเรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไข พย าย ามสร้างโอกาสและอย่ ามองย้อนกลับไปเด็ ดข าด ไม่ว่าจะเกิ ดอะไรขึ้น

จงจำไว้ว่า ความสุขที่แท้จริงจะเกิ ดขึ้นเมื่อคุณหยุดบ่นถึงปัญหา

3. อะไรจะเกิ ดก็ปล่อยให้มันเกิ ด

คุณไม่สามารถบังคับสิ่งใดให้เกิ ดขึ้นได้ แต่คุณสามารถต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้ นเรื่องบ้ าๆ นี้ไปได้

เพียงปล่อยทุกอย่ างให้เป็นไปตามธรรมช าติก็พอ สุดท้ายแล้วชีวิตก็คือ การเชื่ อในสัญช าตญ าณการคว้าโอกาส การสูญเสี ย และการค้นพบความสุข อีกทั้งความทรงจำที่น่าจดจำ

และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ทุกอย่ างล้วนเป็นการเดินทางอันย าวนานคุณควรหยุดความกังวล ความสงสัยและการคาดเดาในทุกจังหวะของเส้นทาง

จงใช้ชีวิตอย่ างมีสติและคิดในแ ง่บวก

4. การคิดลบของคนอื่น ไม่ใช่ปัญหาของคุณ

จงคิดบวกท่ามกลางผู้คนรอบตัวที่มีความคิดในแ ง่ลบ ยิ้มหวาน เมื่อคนอื่น ทำให้ทุ ก ข์นี่คือวิธีที่ง่ายในการรั ก ษ าความกระตื อรื อร้ น และมุ่งมั่น หากเจอใครที่ปฏิบัติไม่ดีต่อคุณ จงเชิดเข้าไว้

อย่ าเก็บเอาความแค้ น มาเปลี่ยนแปลงตัวคุณ เพียงเพรา ะไม่เป็นที่ประทับใจของคนอื่น

5. ความเ จ็ บป ว ดเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต

บางครั้งที่ประตูชีวิตปิด เ พราะได้เวลาที่ต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วแต่เรามักไม่ก้าวออกมา นอกจากว่ามีสถานการณ์บั งคับ

บางครั้งก็เป็นเรื่องย ากที่จะเตือนตัวเองว่า ไม่มีความเ จ็ บป ว ดใด ที่ได้มาโดยไร้เหตุผลจงเดินออ กมาจากสิ่งที่ทำร้า ยคุณซะ แต่อย่ าลืมบทเรียนจากประสบการณ์เหล่านั้น

การที่คุณต่อสู้ ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องล้ มเ ห ล ว ทุกคนต่างยอมต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จสิ่งที่ดีย่อมต้องใช้เวลา ความอ ดทนและความคิดเชิงบวก อาจจะช้ าสักหน่อย

แต่สุดท้ายความสำเร็จ ก็ต้องมาอย่ างแน่นอน จำไว้ว่าความเ จ็ บป ว ดมี 2 แบบแบบแรก คือความเ จ็ บป ว ดที่ทำร้ ายคุณ และแบบที่สอง

คือความเ จ็ บป ว ดที่เปลี่ยนแปลงคุณ อย่ างไรก็ต ามคุณต้องยอมรับมันให้ได้ เพรา ะความเ จ็ บป ว ดทั้ง 2 แบบนี้ จะช่วยให้จิตใจของคุณกล้าแกร่ง

6. ทุกสิ่งในชีวิตไม่จีรั งยั่งยืน

ทุกครั้งที่ฝนตกก็ต้องมีหยุด ทุกครั้งที่คุณเ จ็ บก็ต้องรั ก ษ า หลังจากความมื ด

ก็ยังมีความสว่างอยู่เสมอ แม้ว่าจะรู้อยู่แล้ว แต่คุณก็ยังลืมอยู่ดี และกลับเชื่ อว่ากลางคืนจะคงอยู่ตลอ ดไป

ไม่มีอะไรหรอกที่จะคงอยู่ตลอ ดไป ดังนั้น ทางที่ดีคุณควรสนุกไปกับมันอย่ าไปกังวลกับสิ่งที่ เ ล ว ร้ า ย เ พราะมันไม่อยู่กับเราไปตลอ ดกาล

7. สิ่งที่คุณสามารถทำได้ดีที่สุด คือ การทำต่อไป

อย่ ากลั วที่จะถอยหลัง คุณสามารถลองใหม่ได้อีกครั้ง รักใหม่ได้อีกครั้งเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง และฝันใหม่ได้อีกครั้ง บทเรียนที่ดีที่สุดของชีวิต

มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ เ ล ว ร้ ายที่สุด ชีวิตเป็นเรื่อง ย าก แต่คุณต้องรู้จักอดทนและค้นหาความแข็งแกร่ง ที่จะทำให้หัวเร าะได้ทุกวัน

ค้นหาความกล้า ที่ทำให้รู้สึกแตกต่างแต่งดงาม และทำให้คนอื่นหัวเร าะตามไปด้วย

8. ทุกการต่อสุ้ คือ การก้าวไปข้างหน้า

ในชีวิตของคนเรา ความอดทนไม่ได้เกี่ยวกับการรอ แต่เป็นความสามารถในการมีทัศนคติที่ดีทำงานหนักเพื่อเติมฝันของตัวเอง คุณต้องทุ่ มเ ทกำลังกายและเวลา

ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่มีเป้าหมายในการเริ่มต้น ซึ่งอาจหมายถึงการสูญเสี ยความมั่นคง

และความสะดวกสบายในบางโอกาสไป หากคุณกำลังพย าย ามก็จงไปให้สุดทางไม่มีความรู้สึกใดที่ดีไปกว่า การรู้ความหมายของคำว่า การมีชีวิตอยู่

 

ขอบคุณ : l i f e i n – h u g