ข้อคิด

10 ข้อที่ทำให้คุณเข้าใจตัวเอง และบอกตัวเองได้ว่าคุณเก่ง มีค่ามากพอ ไม่วิ่งตามใคร จนหมดคุณค่าในตัวเอง

1. การที่คนคนเดียวปฏิเส ธ คุณไม่ได้หมายถึง คุณไม่ดีพอพิสูจน์ ให้เขาเห็นว่าคุณดีพอ

2. ยิ่งคุณดื้ อดึ งและเหนี่ ยวรั้ ง เขาไว้คุณยิ่งดูไร้ค่าในสายตาเขาปล่อยเขาไป

3. คุณอาจไม่ใช่สำหรับ บางคนเหมือน ที่บางคนไม่ใช่ สำหรับคุณยอมรับ ความจริง

4. คุณมีค่าเกินกว่า ที่จะขอร้ องไ ห้ใครรัก คุณและ เขาก็ไม่มีค่าพอ

5. คุณต้องรักชีวิตตัวเอง ต้องโฟกั สต้องใช้ชีวิต ต้องมีความสุข และคุณต้องเข้มแข็ง

6. ทุกสิ่งที่เกิ ดขึ้น ล้วนมีเหตุผล โช คชะตากำหนดไว้ แล้วว่าเขาไม่ใช่เพราะ คนที่ใช่ยังเดินทางมาไม่ถึง

7. โลกนี้ ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียว ยังมีคนอีกมากมาย ที่ต้องการคุณให้ โอกาสตัวเอง

8. ดูแลตัวเองให้ดูดี และมีค่าที่สุด เพราะจากนี้ คุณจะเป็นผู้เลือกไม่ใช่ ผู้ถูกเลือก

9. คุณต้องรักตัวเองและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองลืมคนที่ไม่รักคุณ

10. สิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่ข้างหน้า คุณต้องเชื่ อและรอคอยสิ่งนั้น

รอคอยสิ่งที่คุณคู่ควรเราไม่ได้มีค่าเพราะ ใครมารักแต่เรามีค่ายิ่งนักถ้าเรารักตัวเอง อย่ าฝืนอะไร ก็ตามที่จะต้องเกิ ดขึ้น อย่ าพย าย าม

เพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่อ คุณอย่ าไปหา คนที่เห็นค่าคุณ แค่เวลาที่เขาต้องการ

อย่ าเสี ยสละความสุข ของคุณเพื่อ ทำให้ทุกคนมีความสุข เริ่มใช้ชีวิตของคุณและทำให้ตัวเอง มีความสุขตัดคนบางคน ออกไปจากชีวิต

แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำเพื่อตัวเอง เรียนรู้ว่า ถ้าคุณแ คร์มากไป

คุณจะลงเอยที่ผิ ดหวังดูแลตัวเอง ให้ดีที่สุด เพราะสุดท้ายไม่ว่าเกิ ดอะไรขึ้นคุณจะเหลือแค่ตัวคุณเอง

 

ขอบคุณ : ยืนยิ้ม