เกร็ดความรู้

7 ข้อที่สามารถเปลี่ยนจาก มนุยษ์เงินเดือนให้ร่ำรวย เหมือนกับเจ้าของกิจการ

1. เปลี่ยนความคิดใหม่

แน่นอน แนวคิดที่ว่า “จะรวยได้ต้องทำธุรกิจเท่านั้น” มันฝังหัวผู้คนมาอย่ างย าวนาน

แต่หากมนุ ษย์เงินเดือนอย่ างคุณอย ากรวย สิ่งแรกที่ต้องทำคือ

จงเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ อย่ าให้ความคิดของคนอื่นมาชี้นำคุณมาตั ดกำลังของคุณ ความเป็นจริงคือ หากคุณมีวินั ยทางการเงิน

ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานกินเงินเดือน หรือเป็นเจ้าของกิจการ คุณก็สามารถเป็นคนรวยได้แน่นอน

2. แ ย กแ ยะได้ อะไรจำเป็นไม่จำเป็น

เมื่อคุณรู้รายรับรายจ่ายของคุณ ก็จะทำให้คุณเห็นพฤติกร รมการใช้จ่ายของคุณด้วย และทำให้คุณ รู้ว่ารายจ่ายอะไรที่มันจำเป็น และไม่จำเป็นต่อชีวิตบ้าง

เพราะการใช้จ่ายสุรุ่ ยสุร่ ายไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น ถือเป็นอุปสร รคที่ร้ ายแ รงมากต่อความรวย

และที่สำคัญคนรวย มักจะไม่ยอมจ่ายเงินไปกับอะไรที่เปล่าประโยชน์

ดังนั้นหากคุณมีเป้าหมายชีวิตว่าจะเป็นคนรวย ก็ต้องทำอย่ างคนรวย

คือรู้จักแยกแยะและตั ดร ายจ่ายที่มันไม่จำเป็น กับชีวิตของคุณออกไปเสี ย

3. ต้องมีวินั ยในการใช้เงิน

การเก็บเงินอย่ างเดียว แต่ไม่มีวินั ยก็อาจจะทำให้คุณ หยิ บเอาเงินเก็บมาใช้เพื่อความสุขชั่ วคร าวได้

ทำให้คุณเก็บเงินไม่อยู่ และส่งผลทำให้คุณไม่รวยสักที

หากคุณอย ากเป็น เศร ษฐีมนุ ษย์เงินเดือนจริงๆ ต้องมีวินัยและความตั้งใจจริง ใช้จ่ายเงินเฉพาะส่วนที่เอาไว้ใช้จ่ายเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังต้องมีความยั บ ยั้งชั่งใจกับกิเล ส เมื่อเห็นสิ่งของที่คุณอย ากได้ด้วย อย่ าลืมว่าการควักเงินออกจากกระเป๋า

4. ไม่ลืมที่จะเก็บออม วิถีของเศรษฐีมนุ ษย์เงินเดือน

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้มนุ ษย์เงินเดือน นั้นรวยก็คือการเก็บออมเงิน ซึ่งการเก็บออมเงินนั้น แยกออกไปได้เป็น 3 ก้อน

ก้อนแรกนั้นเป็นเงินเก็บออมเอาไว้เพื่อสิ่งที่คุณอย ากได้

หรือจะเก็บออมเอาไว้เพื่อการลงทุนก็ได้เช่นกัน ก้อนที่สองคือเงินออม เพื่อกรณีฉุกเฉิ น

ก้อนสุดท้ายคือเงินออมสำหรับการเกษีย ณอายุ สัดส่วนในการออมเงินสามก้อนนี้อาจจะไม่ต้องเท่ากันหมดก็ได้

โดยเลือกดูจากความสำคัญเป็นหลักเพื่อแลกกับสิ่งของที่คุณอย ากได้นั้น มันทำให้คุณมีความสุขมากแค่ไหน

5. รู้จักติ ดต ามความเคลื่อนไหว ทางการเงิน

การที่จะมีสถานะการเงินที่ดี ก็ต้องเริ่มจากการรู้ความเคลื่อนไหว ทางเรื่องเงินของคุณเอง

ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ได้รับ รายจ่ายจำเป็นที่ต้องจ่ายประจำทุกเดือนรวมถึงภาระห นี้สินต่างๆ ที่คุณมีทั้งหมด

เพราะการรับรู้การเคลื่อนไหวของการเงินของตัวคุณเอง สามารถทำให้คุณ จัดการการเงินได้ง่ายมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเอาไว้เป็นเงินเก็บ จัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยไม่ตกหล่ น หรือแม้กระทั่งช่วยให้คุณรู้ได้ว่าในแต่ละเดือนคุณมีเงินเหลือกินเที่ยวมากแค่ไหน

ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมากแถมไม่ต้องกั ง ว ลเรื่องชักหน้าไม่ถึงหลังด้วย

6. มีเป้าหมาย และพุ่ งช นมัน

การตั้งเป้าหมายจะช่วยให้คุณ สามารถร่ำรวยได้ง่ายขึ้น

ยิ่งเป้าหมายชัดเจนและละเอียดมากแค่ไหน ยิ่งง่ายมากเท่านั้น เพราะคำว่า‘รวย’เฉยๆ นั้น

อาจจะเป็นเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน และกว้างมากเกินไป จนอาจจะทำให้คุณเดินทางผิ ดหากจะเป็นคนรวย

เช่น เลื อกหวังเอาน้ำบ่อหน้าด้วยการซื้ อ ห วย รวยเบอร์ เป็นต้น

แต่หากคุณตั้งเป้าหมายที่ระบุชัดเจนเอาไว้ เช่น จะเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อทอง 5 บาท มาเก็ งกำไร

ก็จะช่วยให้มีเส้นทางไปสู่ความ ร ว ยที่แ ค บลง ชัดเจน และมองเห็นจับต้องได้ง่ายมากขึ้น

7. ลงทุนบ้าง ใช้เงินต่อเงิน

การลุงทุนในปัจจุบันนี้ ไม่จำเป็นต้องเล่นหุ้ นที่มีความเสี่ ยงสูงและต้องใช้เวลาในการติดต ามหุ้นตลอดเวลาเพียงอย่ างเดียว

คุณสามารถนำเงินเก็บออม ที่คุณมีไปลงทุนกับสิ่งที่มีความเสี่ ยงต่ำกว่าได้

โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในการติดตามตลอ ดเวลาด้วยเช่น การฝากประจำที่ให้ด อ กเบี้ ยมากกว่า ด อ กเบี้ ยเงินฝ ากธรรมดา

และมีความเสี่ ยงที่ต่ำมากๆ เนื่องจากอัตร าด อ กเบี้ ยนั้นคงที่แน่นอนชัดเจนแต่อาจจะได้กำไรน้อยกว่าการลงทุนที่มีความเสี่ ยงสูงกว่า

 

ขอบคุณ : lamunlamai