แค่เริ่มต้นก็คิดผิ ดแล้ว หากคนในไม่ยื่นมือ คงไม่มีคำว่ามือที่สาม

ในสังคมทุกวันนี้มีหล า ยคู่ชีวิตที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับมือที่สามที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิ ตคู่

ความรักนั้นเป็นเรื่องของคนสองคน มันก็คงไม่ดีหรอ กนะถ้าจะให้ใครก็ไม่รู้ เข้ามาเป็นมือที่สามในความรักของเรา

เพราะถ้าหากว่าคนสองคนรักกัน มากพอ และไม่คิดที่จะ นอ กใจกัน

ต่อให้มือที่สามจะพ ย าย ามเข้ามามากแค่ไหน สุดท้ายเขาก็เข้ามาไม่ได้หรอ ก

ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่มือที่สามสามารถเข้ามาแ ท ร ก ระหว่างความสั มพั นธ์ของเราได้ ก็เพราะว่า

มีมือใครสักคนเขาหรือเรา เข้าไปดึงมือที่สามเข้ามามากกว่า ตอนนี้ ได้ ผู้ชายคนรักมา อยู่แนบกายหล ายปี

แต่กลับไม่เคยมี ความสุขเลย ชายคนนี้เคยมีลูกมี ภร รย าที่คบหามานาน แต่เขามาเจอกับเราและคบหา

เราตอน ภร รย าท้ อ ง หลัง แต่ง ภร รย า ค ล อ ด ลูก

เขา มาบอ กว่าอยู่กับ ผู้หญิงคนนั้น ไม่ได้ ไม่รักแล้ว จึงหอบ เสื้ อผ้า มาอยู่กับเรา ช่วงแรกๆ เราเห็น อ ก เห็นใจ

ยอมแม้กระทั้ งโดน ทุกคนในบริษั ท ดูถูกว่า แ ย่ งสามีคนอื่น

เวลานี้ดิฉัน ทุ กข์ใจมาก ไม่เคยมีวัน ไหนมีความสุขเลย ผู้ชายคนนี้ที่คิดว่าดี เขามีแต่ห นี้สิน ไม่จบไม่สิ้ น ข าดความรับ

ผิ ดชอบ ไม่เอาไหน พึ่งพาไม่ได้ ดิฉันรำค าญ มากๆ

และตอนนี้ ดิฉันเจอคนใหม่ ที่ทำงานเดียวกัน จึง พ ย าย าม บอกเลิ กเขา แต่เขาไม่ยอม ทุ กข์ท รม าน มากค่ะ จะทำอย่ างไรดี

อดี ตที่เกิ ดจาก ความตั้งใจผิ ด เราก็คงห นี้ ผลการกระทำเก่าไม่พ้ น

แต่ปัจจุบัน เราสร้างใหม่ ได้โดยไม่ทำผิ ดซ้ำอีก มันคงจะย ากสักหน่อย หากเรามองหาคนรักดีๆ ที่ซื่อสั ตย์

เพราะตัวคุณเอง ยังเป็นไม่ได้ ทำไม่ได้ คงต้องแก้ ที่ตัวเองก่อน ทำสิ่งที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากตัวเอง ศีล 5 หากรั ก ษ าได้ ก็ดีกับตัวนี้แหละ

“ผิ ดคู่ ผิ ดครอบครัวคนอื่น บ าปหนั ก ไม่เจริ ญ หาความสุขไม่ได้

ร้ อนร้ นดั งไ ฟแ ผ ดเ ผ า สร้างทุ กข์ให้คนอื่น

พอถึงเวลาตน ก็ต้องชดใช้ หนีเ ว ร ก ร ร มที่ก่อไม่ได้”

 

ขอบคุณ : ยื นยิ้ ม มียิ้ ม