9 ข้อนี้ ฝึกในทุกเช้า รู้จักเข้าใจชีวิต คิดในด้านบวกเสมอ

1. ฝึกไม่สะสม

การสะสมอะไรสักอย่ างนั้นมันคือภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภ าระ เว้นแต่ความดี นอกนั้นคือภาระทั้งหมด ไม่มากก็น้อย

2. ฝึกเข้าใจธรรมช าติ

เมื่อมีความทุ กข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ กข์ เมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไปเช่นกัน

3. ฝึกเป็นคนนิ่งๆ

พูดแต่สิ่งที่ดี ถ้าอะไรไม่ดี ก็อย่ าไปพูดมาก เพราะการพูดในทางเสี ยหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำลง

4. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้

จงเป็นคนธรรมดาอย่ าเป็นคนสำคัญ เมื่อเวลามีอะไรเกิ ดขึ้น อย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเรามากไป

5. ฝึกเข้าใจเรื่องของการนิ น ท า คนเรา

เมื่อถูกนินท า ขอให้รู้ว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะ แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก คนที่ชอบเต้นแ ร้งเต้นกากับคำนินท า เขาคือคนไม่รู้เท่าทันโลกนั่นเอง

6. ฝึกเป็นคนสบายๆ

อย่ าไปยึดกับความสมบูรณ์แบบมากไป เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริงหรอก มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีอยู่จริง

7. ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

เมื่อเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีต เมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคต

หากเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุข ก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน

8. ฝึกให้ตัวเองพ้ นจากการเป็นท ๅส ของเงิน

เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมี ใช้อะไรอยู่ก็จงพอใจ เมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมาก

และเมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็มีโอกาสทำอะไรที่มากกว่าการหาเงิน

9. ฝึกให้ตัวเองเสี ยสละ

ยอมเสี ยเป รียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องที่จำเป็นใครก็ตามที่บ้ าความถูกต้อง บ้ าเหตุผล ไม่ยอมเสี ยอะไรเลย ไม่นานคนๆ

นั้นก็จะเป็นบ้ า กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่ างแต่ไม่มีความสุข เพราะต้อง ป ะ ท ะ กับคนรอบข้างเต็มไปหมด

 

ขอบคุณ : รักยิ้ม