8 วิธีทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ ก้าวข้ามเรื่องอะไรที่แ ย่ๆ พร้อมชีวิตที่ดีขึ้น

1. เริ่มบอกรักตัวเอง

เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรรู้ว่าตัวเองเป็นคนพิเศ ษขนาดไหน คุณควรส่องกระจกมองดูตัวเองเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาคือภาพที่

ปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงการผิดหวังในตัวผู้อื่นมักจะสะท้อนความผิ ดหวังของตัวเองออกมาด้วย

ซึ่งก็ไม่แตกต่างจากการยอมรับในตัวผู้อื่น ดังนั้นต้องแสดงออกว่าคุณรักตัวเองได้แล้ว

2. อภั ยให้กับความผิ ด พล าดของตัวเองในอดีต

บางครั้งคนเราก็ต้องมีการทำผิ ดพ ลาดกันบ้าง ไม่ใช่ว่าคุณแ ย่แต่หมายความว่าคุณ

คือมนุ ษย์ธรรมดานี่แหละเลิ กสนใจอดีตเพราะมันผ่านมาแล้ว จงให้อภั ยตัวเองและสนใจในสิ่งที่คุณจะเริ่มลงมือทำตอนนี้จะดีกว่า

3. จงอยู่กับความเป็นจริง

บางสิ่งแม้ว่าจะย ากแต่ก็คุ้มค่า นั่นคือการละทิ้งความสมบู รณ์แบบและหันมาเป็นตัวเองอย่ างแท้จริง

สิ่งที่สวยงามที่สุดของการเดินทางคือการกลับสู่ความรู้สึกสงบซึ่งเป็นผล

มาจากการยอมรับในกระบวนการ ของชีวิตแทนที่จะคาดหวังว่าทุกอย่ างควรเป็นอย่ างไร

4. คาดหวังการยอมรับจากบุคคลอื่นน้อยลง

จงเตื อนตัวเองว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำตามคนอื่นและไม่ต้องขออนุญ าตเพื่อทำสิ่งที่แตกต่างจาก

คนอื่นด้วยเพราะเวลาบนโลกใบนี้มีค่ามากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่ างในชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญ าต

5. จงทำสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเองทุกวัน

เพราะชีวิตคนเรามันสั้นนักจึงควรเลือกทำแต่สิ่งที่คุณสนใจจริงๆ

เราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้ ดังนั้นคุณควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก่อนที่จะไปแบ่งปันให้กับคนอื่น

6. ยอมรับแม้กระทั่งความผิ ด พล าดที่ยังไม่ได้เกิ ดขึ้น

การประสบความสำเร็จในระยะย าวบางครั้งคุณก็ต้องล้ มเ ห ล วบ้าง

ดังนั้นอย่ าปล่อยให้ความกลั วที่จะตัดสินใจผิ ดพล าดมาฉุ ดรั้ งความคิดของคุณไว้

7. ลงมือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จำเป็น

หากคุณต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิต คุณต้องลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน

เดินหน้าสู่ความคิดและการกระทำที่ส่งเสริมและเติมเต็มชีวิตคุณ

8. จงสำนึกในบุญคุณของตัวเองที่ทำให้มีวันนี้

คนเราไม่ได้สมหวังในทุกเรื่อง แต่จงจำไว้ว่ามีหลายคนที่ไม่เคยมีในสิ่งที่คุณมีอย่ างทุกวันนี้

ดังนั้นจงใช้ประโยชน์จากความเ จ็ บป ว ดความโ ก ร ธและความ

เหนื่ อยล้ าในการผลั กดั นตัวเองไปข้างหน้า เพราะคุณสามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้

 

ขอบคุณ : v e r r y s m i l e j u n g