เกร็ดความรู้

10 มๅรยๅาทการวางตัวทางสังคม ของคนอยู่เป็น เธอทำแล้วใจย่อมมีสุข

1. อย่ าทำตัวสนิทกับใครเร็วไป อย่ าคิดว่าคุยถูกคอก็คือมิตรแท้ สหายจริง

2. มีคน 2 ประเภท ที่คุ้มค่ากับการเชื่อถือ นั่นคือคนที่ไม่เอ่ยยืมเงิน และคนที่ยืมแล้ว

3. เมื่อโ มโ ห อย่ าเอ่ยคำพูดที่ไม่ดี ใส่ฝ่ายตรงข้าม เพราะเมื่อส ง

คร ามสงบ เรื่องจบไปแล้วแต่ แ ผ ล ไม่มีทางลบไปจากใจได้เลย

4. ให้เกี ยรติพนั กงานบริการที่คุณไปใช้บริการเขาเสมอ คุณอย ากได้รับการบริการที่ดี

เขาก็อย ากเจอลูกค้าที่นิสั ยดี นึกถึงใจเขาใจเรา

5. ใช้คำว่า “ขอบคุณนะ” แทนคำว่า “ขอบคุณ” ถึงจะต่างกันเพียงแค่คำเดียว

แต่กับคนฟังรู้สึกได้ว่าแ ต ก ต่ างกันมากเลย

6. เมื่อไปพักแรมกับคนอื่น ถ้ามีใครสักคนหนึ่งในห้องนอนหลับ

ก็จงรู้จักหยุดพูดคุยหัวเร าะเสี ยงดัง ถ้ามีเรื่องจะคุยกัน ก็ออกจากห้องพักไป

7. สิ่งที่ไม่ควรพูดต่อหน้าคนอื่น ไม่ควรพูดลั บหลังคนอื่นเหมือนกัน

สิ่งไหนที่เราไม่ชอบให้คนอื่นทำ ก็อย่ าทำสิ่งนั้นกับคนอื่น

8. เมื่อได้รับข้ อความ แชท อย่ าอ่ านแต่ไม่ตอบ แม้ไม่อย ากเสวนาด้วย

แต่หากเปิดอ่ านแล้ว อาจจะส่งสติกเกอร์ หรือ อิโมชั่นไปก็ดี

9. เวลาทำผิ ด อย่ ๅคอยหาข้อแก้ตัว แถจนสีข้างถล อกผิ ด ก็คือผิ ด

ยอมรับผิ ดแบบแมนๆ เขาก็ให้อภั ยได้ง่าย ไม่ใช่มาพ าลใส่

10. ต่อให้ใครยินดี ให้ยืมโทรศั พท์ ใช้แล้วจงรีบส่งคืน

ถ้าใครเปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดู ดูรูปนั้นเสร็จก็ส่งคืน อย่ า เสี ย ม ารย าทเลื่อนดูรูปอื่นๆ

 

ขอบคุณ : นุส นธิ์บุ คส์