สุขภาพ

9 สัญญาณที่ดี กำลังบอกคุณว่า ขีวิตคุณที่เป็นอยู่กำลังแกร่งขึ้นด้วยตัวเอง

1. คุณเห็นใจคนที่อ่อนแอกว่า คุณจะเป็นกำลังใจให้คนที่อ่อนแอกว่าเสมอ เพราะพวกเขาต้องการกำลังใจอย่ างมาก

2. คุณเลิ กแ คร์คำนิ น ท า แล้วหันมาให้ความสำคัญเฉพาะคำที่เป็นกำลังใจ

3. คุณไม่รั้ งใครไว้ถ้าเขาไม่ต้องการ เพราะคนที่เหนี่ ยวรั้ งคนอื่น

คือคนอ่อนแอที่เห็นแ ก่ตัว กลัวความเจ็ บ ป วดตอนที่เขาจากไป

4. คุณไม่เปรี ยบตัวเองกับใคร เพราะทุกคนเกิ ดมาสวยงามในแบบของตัวเอง

เหมือนความชุ่มฉ่ำของธรรมช าติ ที่ประกอบไปด้วยไม้นานาพรรณ

5. คุณมีความสุขในแบบของตัวเอง มีความสุขได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องเอาชีวิตไปฝากไว้ที่ใคร

6. คุณพอใจในสิ่งที่มี ไม่ไข ว่คว้ าอะไรจนเกินตัว มีความสุขกับสิ่งที่มี ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน

7. คุณเลิ กดูถูกคนอื่น เพราะคุณเคยโดนดูถูกมาก่อน คุณจึงรู้ว่าความเจ็ บ ป วดมันเป็นอย่ างไร จึงไม่กล้ าที่จะไปดูถูกใคร

8. คุณเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นทุกวัน เกิ ดกับทุกคนและทุกเวลา

จงอย่ าไปยึดติดกับอะไรเลย ทุกอย่ างเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา

9. คุณเลือกใช้ชีวิตในแบบของคุณเอง เป็นในสิ่งที่อย ากเป็น

ทำในสิ่งที่อย ากทำ อยู่ในที่ที่อย ากอยู่ และไม่สร้างความเดื อดร้ อนให้ใคร

 

ขอบคุณ : เล่าสู่กันฟัง