10 ข้อคิดของคนในวัยชราให้แก่อย่างมีคุณค่า ไม่เป็นภาระใคร อยู่ด้วยตัวเองอย่างเป็นสุขได้

1. ใช้ชีวิต ให้มีอยู่สติ

ไม่ว่าจะเป็นสติในการกิน แทนที่จะกินตามใจปาก แล้วต้องให้หม อจ่ ายย าลดไ ข มั น

แล้วทำไมเราไม่ลองหันมาล ดที่ปากล่ะ ด้วยการใช้สติ ในการพิจารณาอย่ างมีเหตุมีผลเมื่อจะกินอะไร

2. อักโ กธะ หรือ ความไม่โ ก ร ธ

นั่นเพราะเมื่อโ ก ร ธแล้ว มักจะเสี ยหาย ถ้าคุมอารมณ์ไม่อยู่

เมื่อไหร่ก็ตามที่มี เรื่องมากระทบใจ จงพลิ กอารมณ์ มองให้เห็นเป็นเรื่องสนุกๆ แล้วจะไม่โก ร ธ

3. น้อมนำ หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

การดำเนินชีวิต โดยมี “เหตุผล” เป็นเครื่องนำทาง เหตุผลเป็นผลผลิตของปัญญา

ฉะนั้น จึงต้องรักษาศีลก่อน และมีสติ สมาธิ เมื่อดำเนินทุกอย่ าง ด้วยเหตุด้วยผลแล้ว ก็จะเกิ ดความพอเพียงตามมาไงล่ะ

4. ระลึกถึง ม ร ณ านุสติ

ไม่ว่าใคร ก็ต ๅ ย ได้ทั้งนั้น ไม่ว่าใครก็ต้องเจอ เท่าเทียมกันหมดทุกคนนั่นแหละ

หากมองเห็นความต า ย เป็นเรื่องปกติ จะทำให้เรานิ่งกับสิ่งที่จะเกิ ดขึ้น

5. ร่าเริง รื่นเริง ครึกครื้ น

คนเราควร มีอ ารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลา มองเห็นทุกอย่ าง เป็นเรื่องสนุกชีวิตจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วง และมีประสิทธิภาพ

ยิ้มแย้มแจ่มใส คนรอบข้าง ที่อยู่กับเราก็รื่นเริงกับเราไปด้วย

6. ฝึกการให้ โดยไม่หวังอะไรกลับมา

อย่ าเอาแต่อยู่บ้านเฉยๆ มันไม่เกิ ดประโยชน์ แต่ให้พย าย ามหาอะไรก็ได้ ช่วยคนโน้นคนนี้ เท่าที่ร่างกายของเราจะทำได้

7. การดำรงอยู่ในความถูกต้อง

ทั้งความดีและความถูกต้อง เพราะบางอย่ างดี แต่ไม่ถูกต้อง

บางอย่ างถูกต้องแต่ไม่ดี การกระทำของเรานั้น ต้องตรว จ ส อบอยู่เรื่อยๆ

8. อยู่อย่ างสง่า จากไป อย่ างสงบ

ตอนมีชีวิตอยู่ ต้องมีความสง่างามในตัวเองเสมอ ทุกอย่ างต้องพึ่งตัวเองได้ใครเห็นก็ให้ความเคารพนับถือ

เมื่อถึงวันที่ต้อง ต ๅ ย ก็ต ๅ ย อย่ างสงบ

9. พักผ่อนจิตใจบ้าง

หลายคนเมื่อเกษียณ ก็มักใช้เวลาหาแต่ความสุขทาง “กาย”

พากายไปเที่ยว ไปสูดอากาศ ไปกินอาหารดีๆ แต่คงลืมไปว่า ไม่ได้คิดที่จะเอาจิตไปพักผ่อน

ทั้งที่กายกับจิต นั้นสัมพันธ์และมีอิ ทธิพ ลต่อกัน

10. อย่ าหยุดทำงาน อย่ าอยู่เฉยๆ

เมื่อไหร่ที่เราหยุดทำงาน ร่างกายของเรา ก็จะหยุดไปด้วย เหมือนรถที่จอดเฉยๆ สต า ร์ ทไม่ติด

เราต้องคิดว่า อย่ าหยุดด้วยจิต และกายก็อย่ าหยุดด้วย

 

คอบคุณ : t a m n a n n a