5 หลุมพรๅงของความขยัน อย่ๅขยันทำงานหนักอย่ๅงเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย

ตอนเด็กๆ ผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียนจะได้มีอนาคตที่สดใส หลายคนขยันทำงานมากแต่ทำไม เ งินเดือนไม่ขึ้น หลายคนขยันทำงานทำไมเจ้านายยังไม่รัก หลายคนขยันทำงานหนักแต่ทำไมยังไม่รวย

สุภาษิตจีนบอกว่า อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย”มันเพียงพอจริงหรือไม่ต้องรู้เท่าทันความขยัน “หลุมพรางของความขยัน” หลุมพรางความจน

1 : ขยันเน้ นเชิงปริมาณ

การเน้นเชิงปริมาณหมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุดขยันโดยไม่สนใจว่างานที่ออกมามีคุณภาพดีหรือไม่ย าจกจะใช้เวลาทำงานมาก

‘เท่าที่คุ้น’ซึ่งหมายความว่าย าจกเคย‘คุ้น’กับการทำงานด้วยเวลา มากแค่ไหนเขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆ งานไม่ว่างานนั้นจะเล็กหรือใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญก็ตามในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงานมากเท่าที่‘ควร’นั่นคืองานไหนสำคัญและใหญ่

เขาจะใช้เวลาอย่ างเต็มที่ยิ่งกว่างานอื่นและเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเน้นการใช้เวลาให้มากเข้าไว้

2 : ขยันทำ ในสิ่งที่ไม่ได้รัก

‘การทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนั สทุกวัน…เป็นความทุ กข์’ ขุนเขาหลายคนก้มหน้าก้มตาทำงานหนักอย่ างขยันในงาน

ที่พวกเขาไม่ได้รักคุณคิดว่าทำในสิ่งที่รัก กับทำในสิ่งที่ไม่ได้รักทำแบบไหนผลงานจะออกมามีคุณภาพมากกว่ากัน? จงมีฉันทะจงทำในสิ่งใจรักใจที่รักอันเกิดจากความศรั ทธ าและเชื่ อมั่นต่อสิ่งที่ทำ

ขอเพียงขยันในสิ่งที่รักสิ่งที่เชื่อนั่นละเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำรวย

3 : ขยันแ บบเอาหัวพุ่ งชน

แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยความรักความฝันและประสิทธิภาพ ก็ยังย ากจะเป็นเศรษฐีได้หากคุณ

ยังขยันอย่ างผิ ดพล าดอยู่นั่นคือ‘การขยันอย่ างตะบี้ตะบั นไม่สร้างสรรค์และปรับปรุง’ ทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง

ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำผ่านมาว่าเกิ ดผลดีผลเสี ยอย่ างไร

4: ขยันเพื่อข าย เวลาแลกเงิน

ถ้าขยันทำงานเพื่อข ายเวลาแลกเงิน คุณจะไม่มีวันรวย ถ้าเลือกขยันเพื่อข ายเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน

ให้กับนายจ้างรายได้จึงจำกัดถ้าคุณเลือก ข า ย เวลาเพื่อ เ งิ น คุณจะไม่ทีทางได้พบกับอิสรภาพทางการ

เ งิน และอิสรภาพทางเวลาคนรวยต้องการความมั่งคั่ งพวกเขาคิดว่าเวลาเป็นทรัพย ากรที่มีจำกัดเวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้และไม่ไหลย้อนกลับ

ดังนั้นพวกเขา เลือกขยันที่จะรับ เ งิ น ตามผลของงานโลก ระบบทุนนิยมจ่าย เ งิ น ตามอัตร าความสามารถของคุณ

ในการตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นต่างหากนี่

คือกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลกของทุนนิยมที่คุณควรจำไว้ให้ได้ตลอดกาลยิ่งคุณตอบ

โจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ตรงใจเขามากเขาก็ยิ่งพร้อมจะจ่าย เงิน ให้คุณมาก

5 : ขยันให้กับความฝันของคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีฝันคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมีเป้าหมายของตัวเองความขยันเป็นเรื่องที่ดีอย่ างไรก็ตาม

มีความขยันอีกแบบที่เหมือนจะดีแต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขว างไม่ให้รวย

ก็คือ‘ความขยันในการสร้างฝันให้คนอื่น’ คนที่

ไม่มีเป้าหมายในชีวิต คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิต

 

ขอบคุณ : e-y h a n g w a