เกร็ดความรู้

9 คุณสมบัติผู้หญิง เห็นเด่นชัดเธอไม่เศร้ๅหม่อง เพราะเธอมีบุญวาสนากว่าคนทั่วไป

1. คอยได้ รอได้

ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญ ไม่ใจร้ อน ใจเร็ว เห็นถึงจังหวะ และโอกาสของชีวิตได้เสมอ

2. สงบได้ เย็นได้ ปลงได้

ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ไม่เป็นคนที่ร้อนรน กระวน กระวาย วุ่นวาย

ในสิ่งที่ไม่เป็นส าระ ในสิ่งกำลังจะเกิ ดขึ้น ถึงจะตกอยู่ใน เหตุก ารณ์ที่ เ ล ว ร้ า ย ก็ทำใจได้ เหมือนไม่มีอะไรเกิ ดขึ้น

3. ไม่คิดมาก

ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญ

ทำให้เกิ ดความความสงบแห่งจิตใจ ไม่ฟุ้ งซ่ านรำค าญใจ ไม่คิดเป็นทุ กข์ ความคิดทุกความคิด ล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจ

4. เธอจะไม่บ่น

ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตได้

เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและผู้อื่น

5. ไม่กลั ว

ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิ ดขึ้น

เพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีบุญของตน

6. อดทนได้เสมอ

ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของบุญ

ทำให้มีความอดทน ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิ ศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกอย่ าง มาจากความอดทน

7. ปล่อยได้ วางได้

ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละ การวาง ตามกำลังของบุญ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่ างที่ขวางหน้า ยึดทุกอย่ างที่เห็น ที่เกิ ดขึ้น

8. ไม่ทำ ชั่ ว

ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นตัว ค ว บ คุ ม บริหารจัดการ ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลั ว ความละอ ายต่อบ าปความผิ ด

น้อยใหญ่ ทั้งในที่ลั บและที่แจ้ง เห็นถึงความเสี ยหาย เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัว

9. รู้ได้ ตื่นได้ เบิกบานได้

ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์ เป็นผู้รู้ ต่อความเป็นจริงของชีวิต

ทุกวันทุกเวลาทุกนาที ก็คือถ้าบอกว่าคนมีบุญ ก็ตัวคนนั่นแหละ มีบุญกันทั้งนั้น เพราะ 9 ลักษณะผู้หญิงมีบุญ ก็ล้วนเป็นเครื่องหมายของความมีบุญทั้งนั้นนั่นแหละ

ขอบคุณ : junjaonews