สุขภาพ

บ้างครั้งการที่เราเป็นฝ่ายที่ยอมให้อภั ย แต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องกลับไปดีด้วย

ในแต่ละวัน เราอาจต้องพบเจอผู้คนมากมาย คนเหล่านี้อาจเป็นคนที่เคยทำอะไรไม่ดี ให้เราเจ็ บช้ำน้ำใจมาก่อน

เป็นต้นเหตุให้เราอารมณ์เสี ย รู้สึกไม่ดี หงุดหงิดทุกครั้งที่ได้เจอ

แต่ทุ กข์ตกอยู่ที่คน เ ก ลี ย ด กร รม ตกอยู่ที่คนเคี ยดแค้ น คนที่ไม่ทุ กข์

ไม่มีกร รมคือคนที่ไม่ เ กลี ย ด ไม่ เ คี ย ด แ ค้ น ใคร

ใครให้อภั ยก่อน ก็มีความสุขในชีวิตก่อน การให้อภั ย คือ การยกโท ษทางจิตใจในสิ่งผิ ดที่เขาทำต่อเรา

ทำให้ความรู้สึกของความโกร ธแค้ นของเราบร รเทา เรารู้สึกว่าเราให้อภั ยเขาได้

เราจึงให้อภั ย ให้อภั ยโดยไม่ขึ้นกับว่าคนที่ทำผิ ดนั้นจะเป็นอย่ างไร

จะเสี ยใจ จะชดใช้ จะรับโท ษหรือเปล่า เราไม่ต้องไปสนแต่เราก็ให้อภั ยเขาได้

เพื่อปลดปล่อยความแค้ นออกจากใจเราปล่อยความคิด ความรู้สึกด้านลบ ให้ออกไปจากเรา เพื่อที่เราจะไม่ทุ กข์

บางครั้งเราไม่ให้อภั ยบางคน เพราะคิดว่าเราทำไม่ได้ หรือไม่เราก็รู้สึกว่า

เราไม่อย ากให้อภั ยเราจะเก็บความโกร ธแค้ นนี้ไว้ เพราะเขาไม่สมควรได้รับการให้อภั ย

แต่ในขณะเดียวกันนั้นเรากลับไม่รู้ตัวว่าจิ ตใจที่โกร ธแค้ นนั้น มาพร้อมกับความทุ กข์และมัน

ทำ ร้ าย เราเสมอ คนที่ทำผิ ดต่อเรา เขาไม่ได้มารู้สึกทุ กข์กับเราเลย

การให้อภั ย ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องกลับไปดีกับเขาแต่เป็นการทำให้เราพ้ นจากจิตใจที่เคี ยดแค้ น

และเจ็ บปวดต่างหากหากอย ากอยู่อย่ างสบายใจ อย ากมีชีวิตที่สงบสุขมาก ต้องฝึกใจ เลิ กยุ่งเลิ กมอง

รักษาระยะห่างเท่าที่เราสบายใจ เรียนรู้ที่จะ ไม่ใส่ใจคนอื่นจนเกินไปเ ก ลี ย ด ก็อย่ าไปมอง ไม่ชอบก็อย่ าไปดู

แล้วเดินหนีออกมาต่างคนต่างอยู่ เอาความสุขของเรา กลับคืนมา

 

ขอบคุณ : pigdaily