สุขภาพ

ถึงคนวัย 40 ขึ้นไป ได้นำข้อคิดนี้ไปใช้ เวลาเหลือน้อยลงเราจะได้เรียนรู้ว่าควรใช้เวลากับเรื่องอะไรและกับใคร

1. ในโลกแห่งความรัก ไม่มีใครผิ ดต่อใคร มีเพียงใครบางคน ไม่รู้จักรักถนอมใคร

2. เพื่อนที่ดี ต้องชื่นชมซึ่งกันและกัน มิใช่เห็นแ ก่ผลประโยชน์เท่านั้น

3. หากมีใครรู้จัก เข้าใจคุณ ก็เป็นวาสนายิ่ง แต่ถ้าไม่มีใครรู้จัก เข้าใจคุณ ก็จงรู้จักและเข้าใจตัวเองเถอะ

4. เพียงแค่สบายๆ ยังไม่พอ ในเวลาที่ควรก็น่าจะเสริมแต่งตัวเองบ้าง ทำให้วันธรรมดาๆ สดใสขึ้นมา

5. เมื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ก็ต้องรักษาร่างกายของท่านเมื่อไม่ประสบผลในหน้าที่การงาน ยิ่งต้องให้ตัวเองมีสุขภาพดี

6. กินข้าว ต้องกินทีละคำ งานต้องทำทีละอย่ าง ไม่มีอะไรที่จะทำปุ๊ป

สำเร็จปั๊ ปทุกสิ่งล้วนมีขั้นตอน อย่ าเอาแต่เร่ งรีบ ควรอยู่อย่ างสบายๆ

7. ความเหินห่างของพี่น้องในส ายเ ลื อด เป็นความเ จ็ บ ป ว ดใจยิ่ง เฉยหน่อย

อภั ยกันนิดอดทนบ้าง จะทำให้จิตใจเรากว้างขึ้น สงบลง อบอุ่นขึ้น

8. ทุกสิ่งทุกอย่ างล้วนมีสองด้ าน ไม่มีผิ ดหรือถูก สิ่งที่ท่านคิดว่าผิ ด

แต่ผู้อื่นอาจเห็นว่าถูกและสิ่งที่ท่านขวนขวายต่อสู้เพื่อได้มา อาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นกำลังพย าย ามสลั ดทิ้งไป

9. คุณภาพชีวิตจะดีหรือเ ล ว อยู่ที่ใจของท่านตัดสินเอง ท่ามกลางอาหารอันโอชะเครื่องดื่มเลิ ศรส

อาจแฝงด้วยการเสแ ส ร้ งห ล อ ก ล ว ง มิสู้มีเพื่อนรู้ใจ 3 – 4 คน นั่งดื่มชาพูดคุยเรื่องสั พเ พเหระ

10. การปฏิบัติต่อบุ พ ก ารี อย่ าทำอย่ างที่คนโ ง่ทำกัน คือเลี้ ยงดูอย่ างเสี ยไม่ได้

แต่พอสิ้ นชีวิ ตกลับทำพิธีเซ่นไหว้ใหญ่โต คนรุ่นบุพการีของเรานั้น พวกเขาผจ ญความทุ กข์ย ากมามากมาย

กระทำดีต่อพวกเขา ก็คือการกระทำดีต่อมโนสำนึกของเราเองแท้จริงพวกเขาไม่ต้องการความฟุ้ งเฟ้ ออะไร โทรศัพท์ทักทายสักหน่อยหรือถามถึงเรื่องราวในอดีตสักเรื่อง และอดทนฟังเล่าจนจบ พวกเขาก็พอใจแล้ว

“เมื่อท่านอายุมากขึ้น

เวลาเหลือน้อยลง

เราจะได้เรียนรู้ว่า

ควรใช้เวลากับ

เรื่องอะไรและกับใคร”

 

ขอบคุณ : s o n g k h l a