8 แนวคิดดีๆ กับการใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา แต่ความสุขเหลือล้น

แนวคิดที่จะทำให้คุณมีความสุขมากมาย ที่สุดของคนเราคือการเป็นคนธรรมดาที่มี “ความสุข” บางทีชีวิตมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า..

1. ท่ามกลางการกลุ้ มใจกับการหาเงินเพื่อใช้หนี้ ผู้ที่ป ล ดหนี้ได้ก่อนใคร คือคนที่ไม่สร้างหนี้ใหม่ขึ้นมานั่นเอง

2. ท่ามกลางกระแ ส โ ต้ เ ถี ย ง ร้ อ น แ ร งแห่งโลกโ ซเชี่ ยล คนที่สบายใจสุดเป็นคนที่อ่านแล้วไม่แสดงความเห็นแ ย้ งใดๆ

3. ท่ามกลางข้อคิด ที่สรรหามาแช ร์กัน บนโลกโ ซเชี่ ยล แล้วนำไม่กี่ข้อมาปรับใช้กับตัวเอง ไม่ใช่คนที่แสวงหาข้อคิดใหม่ๆ ที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

4. ท่ามกลางการวิพ ากษ์วิจ ารณ์ต่างๆ นาๆ ถึงข้อดีข้อเสี ยในตัวเรา คนที่ยืนยิ้มเชิ ดหน้าได้ ในสิ่งที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้คือ คนที่ไม่ใส่ใจ กับเสี ยงวิจ ารณ์

5. ท่ามกลางกระแ สพัฒนาโครงข่ ายสื่ อส าร ให้รวดเร็วระดับ 2G, 3G, 4G,5G ผู้ที่ได้ประโยชน์ มากสุดคือ คนที่ค่อยๆ เลือกรับข่ าวส ารที่เป็น ประโยชน์

6. ผู้ที่ปฏิบัติธรรม คือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทันจิตที่กำลังปรุงแต่ง ไม่ใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้ งซ่ าน

เพราะหากรู้ทัน ความรู้เท่าทันจะหยุดสภ าวะทุ กข์ โ ล ภ โ ก ร ธ หลงได้ทันที

7. เสื้ อสวยที่ ติด ย ศ ถ าบ รรดาศั กดิ์สูงสุด ย่อมมีภาระหน้าที่รับผิ ดชอบจนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิต

คนที่ยิ้มกว้างอย่ างมีความสุข หลายคนจึงแค่ใส่เสื้ อเก่าๆ ที่ไม่มีตำแหน่งใด หรือหัวโ ข น กับบางคนที่มีความสุขมากกว่าใคร ถ อดเสื้ ออยู่ก็มีมากมาย

8. ท่ามกลางกระแ สการแข่งขันเล่าเรียน คนที่เอาตัวรอดกับเศรษฐกิจขาลงได้ดี ส่วนหนึ่งคือ คนที่มีปฏิภ าณไหวพริ บดี

เข้าใจในโลกธรรมและยอมรับทุกการ เปลี่ยนแปลงอย่ างรู้เท่าทันโลกนั่นเอง

 

ขอบคุณ : นุส นธิ์บุ คส์