ข้อคิด

9 วิธีใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่มีความสุขมาก จงใช้เวลาให้ “คุ้มค่า” เท่าที่เราบริหารมันได้

การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่มีความสุขมาก..

1. จงอยู่อย่ าง มีศีล สมาธิ ปัญญา

แล้วจะพบกับ คุณค่าของชีวิต ที่จะมีเพียงคำว่า สะอาด สว่าง และสงบ

2. จงอยู่อย่ างเป็นผู้ให้

มากกว่าการเป็นผู้รับ แล้วจะพบกับ ความสุขลึกๆ ที่เป็น ย า อ ายุวัฒนะจากการให้

3. จงอยู่ด้วยการรู้จักตัวเองมากกว่ารู้จักใครๆ

คุณจะได้รู้ว่า ทุกสิ่งที่เกิ ดขึ้นนั้น ล้วนแล้วแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งสิ้น

4. จงอยู่ด้วย การให้อภั ย

คุณจะได้รู้ว่า คุณมีจิตใจที่แจ่มใสอยู่เสมอ ไม่ป ว ด ร้ า ว กับอดีต ที่เคยผ่านมาแล้ว

5. จงอยู่กับ ความจริง

แล้วคุณจะพบว่า จิตของคุณได้รับการปล่อยวางโดยแท้จริง และจะไม่คาดหวังกับสิ่งใด มากเกินไป

6. จงอยู่ด้วยการสะสมความดี

และบุญกุศลให้มากขึ้นโดยต่อเนื่อง คุณจะพบว่า ชีวิตของคนเรา มีตัวช่วยอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

7. จงอยู่ด้วยการอยู่อย่ างพอเพียง

คุณจะได้พบว่า คุณไม่ต้องเหน็ ดเหนื่ อยเกินความจำเป็นต่อไป เพราะความอ ย า กและ ค ว า ม โ ล ภนั้น

8. จงอยู่ด้วยจิตแห่ง ความรัก

รักแบบไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่ต้องพบกับคำว่า ความผิ ด หวัง ความ แ ค้ น ความเสี ยใจ เหมือนที่คุณเคยผ่านมา

9. จงอยู่กับปัจจุบัน

อดีตเป็นประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่ถึง ดังนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด คุณจะพบว่า ชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุขมากกว่าที่เคย อย่ างเห็นได้ชัด

ไม่มีใครรู้หรอกว่า

เวลาที่ผ่านมา

กับ เวลาที่เหลืออยู่

อย่ างไหนจะมีมากกว่ากัน

ฉะนั้น..จงใช้เวลาให้ “คุ้มค่า” มากที่สุดเท่าเราบริหารมันได้

 

ขอบคุณ : j u n j a o n e w s