สุขภาพ

10 คุณสมบัติ คนที่เก่งและฉลาดจริง หยุดแล้วฟัง เฟื่องได้ เพราะใคร่ครวญ..

ในทุกวันนี้ดู ย า ก ว่าใครรู้จริง หรือใครทำเป็นรู้ หรือเพียงสร้างภาพ มันมีปรัชญาอยู่ว่า

คนโ ง่ มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแ ก ล้ ง โ ง่ คนอวดเก่ง อวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริง และคนที่เก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 9 ข้อ ดังนี้

1. ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เสมอ คนเก่ง และฉลาดนั้น

มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามในแนวทางและความคิดของเขาได้เสมอ

ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่เขาจะมีคนให้เกียรติ มีคนนับถือ จากความรู้ ความสามารถ

และการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสี ยงให้เขาได้เติบโตไปข้างหน้า

2. จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ คนเก่งและฉลาด

มักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ างสมดุลที่สุด ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้า

เช่นว่า เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคลายให้กับตนเองอยู่เสมอๆ

3. มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ตัวเองทำ

มักจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง

และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคง จะไม่ปล่อยให้ สู ญ เ สี ย โอกาสอย่ างแน่นอน

4. ไม่ใช้ Social Media ตลอด

เพียงแต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจเท่านั้น ยุคนี้เป็นยุคของข้อมู ล ข่ าวส ารตลอด 24 ชั่ ว

โมงคนเก่งมักจะเลือก เ ส พ แต่ข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการบริห ารชีวิตแล้วเป็นนักแ บ่ ง ปั น

เพื่อให้คนอื่นๆ ได้สิ่งดีๆ ที่เขาคัดสรรมาแล้ว

5. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถของตัวเอง

คนเก่งและฉลาดนั้น มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง

ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตัวเอง และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ

เขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่จะทำต่อก็คือ หาทางพัฒนาตัวเองเสมอๆ

6. ไม่อวดความสามารถที่แท้จริงของตัวเอง

ว่าเจ๋งแค่ไหน เขากลับจะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน คนเก่ง และฉลาด จะเป็นคนถ่อมตน

ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินไป แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่เสมอ

และพอเวลาที่เกิ ดปัญหา เขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสั ยทัศน์จนเราต้องทึ่งในความสามารถของเขาเลยล่ะ

7. เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก

คนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ มาอยู่เสมอ และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์และสร้างสรรค์ มากกว่าการพูดในทางไม่สร้างสรรค์

8. กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิต คนเก่งและฉลาดในการชีวิตนั้น

จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง ไม่มีใครไม่เคยผิ ดพล าดหรือผิ ดหวังหรอก

เพียงเขาไม่จมกับความทุ กข์ตลอดเวลาแค่นั้นเอง แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้ง เมื่อล้ มลง

9. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่ เมื่อเขาทำพล าด

แต่จะให้โอกาส ให้คำแน ะ นำ ให้กำลังใจอยู่เสมอ คนเก่งและฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคน

เมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิ ดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทางให้เขา สะท้อนความผิ ดของตนเองให้เกิ ดการยอมรับและพัฒนาตนเองขึ้นมาได้

“ฉลาดน้อย คอยอวด ชวดโอกาส

พูดมากพลาด ผิ ดได้ หลายเหตุผล

ฉลาดมาก ลำบ ากน้อย คอยเตื อนตน

พูดน้อยจน จับใจ ให้น่าฟัง..”

“ไม่ฉลาด อาจทำ นำไม่สุด

พูดไม่หยุด น่ารำค าญ พ าลเหมือนสั่ง

ฉลาดสุด รุดหน้า พาจริงจัง

หยุดแล้วฟัง เฟื่ องได้ เพราะใคร่ค ร ว ญ..”

 

ขอบคุณ : t h e v i e w p o i n t s