เกร็ดความรู้

ทำงานอย่ๅงเงียบๆ แล้วสักวันความสำเร็จจะต ะโ ก น บอกแทนตัวเราเอง

บางครั้งเราเห็นคนอื่นสำเร็จ ทำไมเรายังอยู่ที่เดิมบางทีก็คิดไปว่าคนนั้นก็ ไม่ ดี คนนี้ก็ไม่เ ก่ ง

ทั้งที่เราดีกว่าเขาตั้งเยอะ แต่ ที่เราเห็นนั้นอาจเป็นเพียงภาพเบื้ องหน้าของความสำเร็จ

เพราะ เรายังไม่ได้เห็นเบื้องหลังชีวิตเขาเลยตอนที่เขาอดทนสร้าง อดทนทำ ลงแร ง เหนื่อย ลำบ าก มามากมาย กว่าจะมีเช่นทุกวันนี้

1. ไม่มีใครได้ในสิ่งที่ต้องการ ทุกคนล้วนได้ในสิ่งที่คู่ควรทั้งนั้น

2. จงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ อย่ าเอาแต่คิดจะเป็นผู้ได้เพียงฝ่ายเดียว ทางเดินของคุณจะยิ่งมายิ่งกว้างขวาง เช่นนี้ยิ่งเสริ มบุญวาสนา

3. อย่ าเอา แ ร ง ก ด ดั น มาเป็นแ ร งขับเคลื่อน ใช้ร่างกายจนเกินกำลัง กำไรอย่างไรก็ ข า ด ทุ น

4. คนอื่นอาจลงแ ร งมากกว่าคุณ แต่เป็นเพราะคุณไม่ได้เห็นตอนที่เขาลงแ ร ง

5. สิ่งของบางสิ่ง นำความพอใจมาสู่คุณเพียงชั่ วขณะ แต่มันเติมเต็มชีวิตคุณไม่ได้ตลอดไปนะ

6. อย่ าเห็นชื่อเสี ยง และ ลๅภยศเป็นสิ่งสำคัญ หากไ ร้ซึ่งความดีงาม ยิ่งใหญ่เพียงไหนก็ไม่น่ านับถือ

7. อย่ าคิดว่ารับราชการแล้วจะเหนือกว่าชาวบ้านเขานะ ถึงเวลาเกษี ยณก็ต้องเป็นชาวบ้านเช่นเดิม

8. อย่ าใช้ร่างกายมากไป สุขภาพดี คือ ต้น ทุ น ร่างกายไม่แ ข็ ง แ ร ง คุณจะใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขได้อย่ างไร

9. ถ้าคุณไม่ แ ก่ ง แ ย่ ง รอบกายคุณจะมากด้วยมิ ตร ส ห าย หากคุณมีกำลังจงช่วยคนอื่นที่ลำบ ากกว่า เช่นนี้เรียกว่าสร้างบๅรมี

10. อย่ าเห็นการทักทายของใครเป็นสิ่งน่ารำคๅญ คนที่ส่งข้อความให้คุณเสมอเพราะคุณยังอยู่ในสายตาเขานะ

 

ขอบคุณ : สิริทั ศน์ สมเสงี่ ยม