อยๅกให้ลูกโตมาแล้วมีคุณภาพในอนาคต ขอให้เลี้ยงลูกแบบติดดิน แม้คุณจะรวยล้นฟ้าก็ตาม

ในยุคนี้ พ่อแม่หลายคน ต้องเคยผ่านความย ากลำบ ากมาอยู่ไม่น้อย กว่าจะมีวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลย

หลายๆ ท่านพย าย ามเลี้ยงลูกให้สบายที่สุด ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ตามใจ อย ากได้อะไรก็ต้องได้ต้อง

ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน อย ากินอะไรก็ต้องได้กิน

ด้วยความคิดผิ ดๆ เลี้ยงลูกแบบผิ ดๆ ที่ว่าไม่อย ากให้ลูกลำบ าก เหมือนเราตอนเด็ ก

ในปัจจุบันนี้ มีโ ร คใหม่ บัญญัติขึ้น นั่นคือโ ร คไม่รู้จักความลำบ าก

เกิ ดขึ้นกับเด็ กในปัจจุบันโดยเกิ ดจากพ่อแม่ ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก

ตั้งแต่ยังน้อยๆ เลี้ ยงลูกผิ ดๆ ไม่ได้ให้ลูกออกไปเผชิญโลก

ของความจริง ในชีวิตคนเราจะรวยหรือจน

ทุกคนก็ต้องพบกับความลำบ ากทุกคน ไม่มีใครสบายตั้งแต่เกิ ด

กันทั้งนั้น ไม่มีหรอกคนที่จะสบายไปตลอด คนเรามันต้องลำบ ากกันบ้าง

พ่อแม่บางคนไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง

ให้ลูกมีหน้าที่ เรียนหนังสืออย่ างเดียว แต่ในความเป็นจริงนั้น

ในสังคมปัจจุบันเรียนเก่งอย่ างเดียว ไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่ างราบรื่น

มันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิต เช่น คุณพ่อท่านหนึ่ง

ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบ าก มีหน้าที่เรียนอย่ างเดียว คุณพ่อท่านนี้

ส่งลูกไปเรียนมหาวิทย าลัยชื่อดัง ในเมืองหลวงอยู่หรู ค่าเช่าค่า

กินค่าอยู่ พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ว่าทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี

แต่ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบ าก เมื่อลูกโทรมาหาคำแรกที่ได้ยินคือขอเงิ น

ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ ก็ส่งเงิ นให้ ลูกอย ากได้ก็ซื้อให้หมด

เราจึงขอเป็นกระบ อกเสี ยง เตื อนพ่อคุณแม่

มือใหม่ทั้งหลายว่าแม้คุณจะรวยล้นฟ้า ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบติดดิน

แบบสมถะเรียบง่าย และสอนให้เขาผิ ดหวัง ให้รู้จักความลำบ าก แล้วลูกของคุณจะได้เติบโตอย่ างเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต

 

ขอบคุณ : s a n s a b a i