เกร็ดความรู้

ความรักจากคนที่เห็นแ ก่ตัว เขาไม่รักใครจริงหรอก นอกจากตัวเอง เขามองเห็นแค่ประโยชน์จากใครๆ คนนั้นเอง

หลงรักคนเห็น แ ก่ ตัวเข้าจะทำยังไงล่ะ ต้องทำความเข้าใจก่อนเลยนะ

“คนเห็น แ ก่ ตัว” ดูได้จากเขาจะทำทุกๆ อย่ างเขาเอง ความสุขของเขาจะมาเหนือทุกสิ่งอย่ าง เขาไม่รู้จักความเสี ยสละและหน้าที่

เขาไม่รู้จักความเอื้ อเฟื้ อเผื่ อแผ่ ใครที่เอื้อผลประโยชน์ให้ก็ดีกับคนนั้นไป

ใครหมด ผลประโยชน์ก็จะผลั กไสคนเหล่านั้น ไม่สนใจทุ กข์สุขของใครรวมถึงคนรอบตัว นอกจากตนเอง

ดูเอาเถิ ดเหตุอันใดถึงไปหลงรักเขาได้ล่ะ รักใ ค ร่เขาตรงส่วนไหน หากเขาเห็นแ ก่ตัวถึงเพียงนี้

ถ้าตอบว่าหลงรูปเขา สักวันมันก็คงเ สื่ อ ม หากบอпว่า หลงคๅรมเขา มันก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอ

ถ้าบอпว่าหลงรักเพราะความดีจงมองดูว่าความดีของเขามีไหม ถ้าบอпว่า เมื่อก่อนเขาดีมาก เขาดีจริงหรือว่าสร้ๅงภาพ

หาก ต ก ห ลุ ม รักคนเหล่านี้นั้น จงดูการกระทำเขา อย่ าได้ดูคำพูดเขา

คนดีจริงเขาจะทำให้เห็น ไม่ใช่พูดให้เราฟังอย่างเดียว จะอยู่กับคนเหล่านี้ได้ ไม่คุณก็เขาต้องศีลเสมอกันนะ

นั่นแหละคือคำตอบของคำถามที่คุณอยๅกได้แต่ถ้าอยู่ไปแล้วฝืน มันมีทุ กข์มากกว่าสุข

เพราะคนเห็นแ ก่ตัวเขาจะไม่ใส่ใจใคร นอกจากตัวเอง หากแม้นวันหนึ่งมีครอบครัว มีลูกมีเมี ยหรือสามี เขาก็ยังเป็นเช่นเดิม

เราจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องถามตัวเองล่ะ เลือกคนแบบไหนเข้ามาเป็นคู่ แล้วจงอย่ า โ ท ษ ใคร

เพราะล้วนแล้วแต่เลือกเอง ย่อมรู้ว่าผลของมันจะเป็นเช่นไร เลือก “คนดี” ก็ย่อมได้ดี

เลือก “คนชั่ ว” ก็ย่อมได้ชั่ ว

เลือก “คนเห็นแ ก่ตัว” ก็ย่อมได้คนเห็นแ ก่ตัวนะ

จงเลือกให้ดี ถ้าไม่ ดีการเป็นโสดก็ไม่เ ล ว ร้ า ยอะไรเลย

ดีกว่าเอาคนไม่ ดีและเห็นแ ก่ตัวเข้ามาอยู่ในชีวิต

“คนเห็นแ ก่ตัว จะไม่รู้ตัว

เมื่อเขาได้ประโยชน์จากใคร

คนๆ นั้น คือ คนดีสำหรับเขาเสมอ”

 

ขอบคุณ : เราว่าดี