สุขภาพ

9 ข้อชี้ชัดเจนได้แล้วว่า คนที่คุณอยู่ด้วยนั้นเป็นคนที่ใช่ สำหรับคุณที่สุดแล้ว รักเขาให้มากๆ นะ

9 มาตรวัดที่จะบอ กว่า คนที่คุณกำลังคบหา คือ คนที่ใช่ ดีกว่า

1. อยู่ด้วยกันแล้วสบายใจ

ต่างฝ่ายต่างเชื่อใจกัน คบหาด้วยความจริงใจ ไม่จำเป็นต้องทดสอบหรือเล่ นเก มกันหรอก

2. อยู่ด้วยกันแล้วเย็น

รู้จักประนีประนอม สื่ อส ารกันด้วยความเข้าใจ แม้จะ ท ะ เ ล า ะ

กันบ้าง ก็ไม่ได้ รุ น แ ร ง อะไร และสามารถให้อภั ยกันได้

3. อยู่ด้วยกันแล้วอยๅกให้

ต่างฝ่ายต่างอย ากเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ และพร้อมที่จะเสี ยสละเพื่อกันและกัน

4. อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่า ใช่

เพราะมีความสนใจตรงกันและเข้ากันได้ดี เวลาที่ได้อยู่ใกล้กันจะมีความสุข อบอุ่นใจ ปลอดภั ย

5. อยู่ด้วยกันแล้วภูมิใจ

รักและเข้าใจในสิ่งที่แต่ละคนเป็น ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันในบางเรื่อง

แต่ก็ยอมรับอีกฝ่ายได้อย่ างหน้าชื่นตาบาน ไม่มีการ บั ง คั บ ให้อีกคนเปลี่ยน

6. อยู่ด้วยกันแล้วอย ากทำดี

เป็นแร งบัน ด าลใจของกันและกัน ให้ต่างฝ่ายต่างคิดดี พูดดี ทำดี ต่อกันและต่อคนรอบๆข้าง

7. อยู่ด้วยกันแล้วมีกำลังใจ

พร้อมที่จะร่วมกัน ฝ่ า ฟั น อุปสร รค และเปลี่ยนเรื่องร้ ายกลายเป็นดีได้

8. อยู่ด้วยกันแล้วชีวิตดี

ถ้าชีวิตคู่ทำให้เกิ ดแต่เรื่องร้ ายๆ แบบว่าเจอกันเมื่อไรเป็ นเรื่อง

เช่นนี้ก็ ฟั น ธงได้เลยว่าไม่ใช่คู่แท้ แต่อาจจะเป็นคู่ เ ว ร คู่ ก ร ร ม มากกว่านะ

9. อยู่ด้วยกันแล้ว ก า ม กลายเป็นเรื่องรอง

ความรักที่แท้จริงจะยิ่งใหญ่และมี อ า นุ ภ า พ มาก จนทำให้ความสุขทางกายและ

เ ซ็ ก ซ์ กลายเป็นเรื่องรองเลย เช่นคำที่ว่า โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญ

คนเราที่เจอกันก็ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นเพราะ บุญ หรือ ก ร ร ม ที่ร่วมสร้างกันมา

คู่รักที่ดี..ใช่จะไม่เคยทะเล าะ

แต่ทุกครั้งที่ทะเล าะ

ความรัก..ก็ยังอยู่ที่เดิม

 

ขอบคุณ : g a n g b e a u t y