ข้อคิด

อายุมากแล้ว ลองคิดให้ได้ 12 ข้อนี้เราต้องรู้จักปล่อยวางให้เป็นชีวิตจะเป็นสุข

1. กินเพื่ออิ่มปัญหาน้อย กินเพื่ออร่อยปัญหามาก

2. ความรัก ที่แท้จริงไม่ต้องมีเ งื่อนไข มากมายไม่ต้องจับมือกันไปตลอดทาง แค่ต้องห่วงใยและคอยดูแลกัน

3. ความสบายใจของคน เป็นของที่หาย ากคนเราต้อง มีคว ามสบายใจ จึงจะมีชีวิตที่ร าบรื่นได้

4. มนุ ษย์เราชอบมองคนอื่นโดยผ่านจิตใจของเราออกไปเมื่อจิตใจ ของเราสะอาดเราก็จะเห็นแต่ความดีงามรอบๆ

ตัวแต่ถ้าจิตใจของเราสกปรกเราก็จะเห็นแต่ความสกปรกรอบตัว

5. ศีลเป็นเครื่องคุ้มครองผองชีวิตให้ปลอดภั ยจากวิ กฤต

แห่งปัญหาเดินสู่ความสุขสงบ พบปัญญามีสตินำพาก้ าวหน้าไป

6. วันนี้เหนื่ อยแต่ที่จริงก็เหนื่ อยทุกวันแต่ก็รอดมาได้ทุกวัน

7. ความรัก ที่แท้จริงไม่ต้องมีเงื่ อนไขมากมาย

ไม่ต้องจับมือกันไปตลอดทาง แค่ต้องห่วงใยและคอยดูแลกัน

8. ทุกครั้ง ที่เราทำดีต่อผู้อื่นเราได้ทำสิ่งที่ดี ที่สุดต่อตนเองด้วย

9. มีเพื่อนดี เพียงหนึ่ที่พึ่ งได้ ดีกว่าเพื่อนมากมาย ที่อิ จ ฉ า มีมิตรดี เพียงหนึ่ง ที่เมตตาดีกว่ามิตร ร่วมเฮฮา แต่ไ ร้ใจ

10. เราจะไม่พบความลำบ ากเลยเมื่อเรารู้สึกพอใจ ในสิ่งที่เราทำ

11. ก่อนที่จะพูดอะไร ให้ถามตัวเองว่าจะพูดนี้จำเป็นหรือเปล่า

ถ้าไม่จำเป็นก็อย่ าพูด นี่เป็นขั้นแรกในการอบรมใจ เพราะถ้าเราควบคุมป ากตัวเองไม่ได้ เราจะควบคุมใจได้อย่ างไร

12. ความทุ กข์เกิ ดจากการไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่ความสุขเกิ ด

จากการเข้าใจในทุกสิ่งที่มันเป็นของมันเช่นนั้นจริงๆ

วางได้ใจมันก็เบา

ถือเอาไว้ใจมันก็เป็นทุ กข์

อย ากสร้างสุข อย ากเบา

เราต้องรู้จัก “ปล่อยวางให้เป็น”

 

ขอบคุณ : lamunlamai