สุขภาพ

8 เรื่องที่คนอายุ 50 ขึ้นจงมีความสุขกับชีวิตของคุณเอง โดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับชีวิตของใคร

1. โลกนี้ไม่มีใครโ ง่

มีแต่คนที่คิดว่าตั วเองแน่ เราอย่ าไปคิดว่าตัวเองดีเลิ ศกว่าใครๆ ถ้าคุณคิดว่ามีแต่คนที่ด้อยกว่าอย่ าลืมว่าที่เ ด่นกว่าคุณก็มีเยอะ

2. เงินทองเป็น สิ่งสำคัญ

แต่อย่ าหาจนไม่มีเ วลาพักผ่อนอย่ าคิดว่าต้องหาไว้มากๆ เผื่อวันนึงเป็นอะไ รขึ้นมาคนข้างหลังจะอยู่ยังไง

3. อายุปูนนี้แล้ว

ควรเข้าใจให้ถ่อ งแท้อย่ าแข่งขันกันที่ความงามบนใบหน้า แต่จงแข่งกันที่ความดีแข่งกันมีสุขภาพที่ดีต่างหาก

อย่ าแ ก่ งแ ย่ ง ย ศ ฐ าอำน าจเลยเวทีนี้มีขึ้นมีลง

4. ไม่มีใครไม่เคยกรำทุ กข์

คุณหน้าดำคร่ำเค รียดหาเลี้ ยงครอบครัว คนอื่นเขาก็หาเลี้ยงครอบครัวเช่นกันกับคุณ

คุณร้ องไ ห้เมื่อพ่ ายแ พ้เขาก็ร้ องไ ห้ในวันที่ล้ มเ ห ล ว อย่ ามั ว คิดว่าตัวเองทุ กข์เพียงคนเดียว

5. อย่ าหวังว่าคนอื่นต้องยื่นความสะดวกให้

อย่ าหวังว่าต้องได้รับค วามเห็นใจจากใครๆ อายุไม่มากแล้วทำตัวให้เขาเคารพ

ถ้ าอย ากให้คนอื่นยอมรับและยกย่องควรทำ ตัวเองให้มีคุณค่าพอ

6. บนใบหน้าที่สว ยหล่อ

เขาก็เคยร้ องไ ห้เหมือนกัน แม้ให้สนิทชิดเชื้ อกันอย่ างไรเขาก็เคย ท ร ย  ศหั ก หลังกันมาแล้ว

แม้ตำแหน่งมีเกี ยรติและโดดเด่นมากข นาดไหนเขาก็ผลั ดกันรุ่งผลั ดกันร่วงมานักต่อนัก

7. ระหว่างชีวิตคู่

คนรักไม่ว่าจะเกิ ดอะไรขึ้นจงพูดกับตัวเองว่าไม่มีใครผิ ดต่อ ใครทั้งนั้นไม่มีใครเป็นคนทิ้งใครไปเพราะในขณะ

ที่คุ ณคิดว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นผิ ดฝั่งเขาก็คิดว่า คุณเป็นฝ่ายผิดเ ช่นกัน

8. คนที่อายุเลยเลข 50

ผ่านทุ กข์ผ่านสุขผ่าน ร้ อนผ่านหนาวผ่านความขั ดแย้ งผิ ดหวังสมหวังมามาก

เมื่อยืนหยัดจงหันย้อนกับไปดูวันวานที่น่าจดจำ หลายสิ่งจงทำใจได้ย่อมเกิ ดสติปัญญายอมรับได้ย่อมเกิ ดวาสนาปล่อยวางได้ใจย่อมเป็นสุข

“จงมีความสุข

กับชีวิตของตนเอง

โดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบ

กับชีวิตของใคร..”

 

ขอบคุณ : นุสนธิ์บุคส์