เกร็ดความรู้

(ข้อคิดดีมาก) อายุมากแล้ว ลองฝึกทบทวนชีวิต และทำให้ชีวิตดีขึ้น การรู้จักเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ อย่ๅงถูกเวลา ถูกโอกาส

วันนี้มีส าระดีๆ มีคนเขียนไว้ดีมากๆ ค่ะ สละเวลาอ่ านซักนิดนะคะ

1. ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตกำลัง สั้นลง

2. วิจ ารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวันวิจัยตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน

3. ไม่ว่าจะทุ กข์หนักหนาสา หั สสักแค่ไหนทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า ใจ ของเราเอง

4. ความทุ กข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิ ดจาก สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

5. จำไว้ว่า ความทุ กข์ และ ความ เ จ็ บ ป วด ทั้งมวลไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบ

คำส าป แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำสอน แต่มันเกิ ดจาก สิ่งที่คุณคิด ว่าคนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

6. ต้องขอบคุณคนที่ทำ ไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่ างที่ ดี ว่าอะไร ไม่ควรทำ

7. การ อยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การ หยุดทำ ในเรื่องสำคัญแต่มันคือการ หยุดทุ กข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

8. ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโ ก ร ธคุณจะไม่รู้เลยว่าระดับจิตคุณอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุ กข์ใจ คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา

9. การ แ ก้ก ร รม ที่ดีที่สุดคือการแก้ไข ความคิด คำพูด และ การกระทำ ของตัวเอง

10. ความดีเล็ก ๆ ที่ทำไปนาน ๆ สุดท้ายอาจสร้าง ปาฏิห ารย์ ให้ชีวิต

11. ″ ไป ได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น ปล่อย ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

12. การฝึกจิตและพัฒนาตัวเองอาจไม่ทำให้เรา พ้นทุ กข์ตลอดกาล แต่มันทำให้เรา เป็นทุ กข์นานน้อยลง

13. ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่ าง ผู้ตื่น คือการหยุดยุ่งวุ่ น ว ายเรื่อง คนอื่น แล้วหันกลับมาวิเ ค ร าะห์ใจ ตัวเอง

14. อารมณ์ ลบ ทุกชนิด จะทำร้ ายเราก่อนที่จะทำร้ ายคนอื่นเสมอส่วนอารมณ์ บวก ทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

15. ไม่ว่า ภายนอก เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหนแต่ ภายใน เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ

จงหาวิธี รักตัวเองให้เจอเพราะไม่มีใครในโ ล กนี้ที่จะอยู่กับเธอ สม่ำเสมอเท่ากับ ตัวเธอเอง

ปล่อยวางไม่ได้แปลว่า

ไม่รับผิ ดชอบ

แต่หมายถึง

การรู้จักเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ

อย่ างถูกเวลา ถูกโอกาส

ขอบคุณ : p o s t s r e a d