เกร็ดความรู้

เมื่ออยู่กับใครแล้วเหนื่ อยใจ ก็ถอยออกมาเถิด อย่ๅพยๅยๅม เอาความดีไปชนะใจเขาเลย

อย่ าพย าย ามทำดีกับคนที่ไ ม่เคยเห็ นค่า ต่อให้คุณทำดีแค่ไหน

เขาก็ไ ม่ส นใจห รอ ก การทำความดีเป็นสิ่งที่ดี แต่

ทำผิ ดที่ ผิ ดเวลา และ ผิ ดคน น อกจ ากเขาจะไม่เห็นค่า

ยังเสี ยเวลาเราด้วยคนที่รักเราจริง ๆ ก็มี เราควรเอาเวลาตรงนี้ไปใส่ใจเขาดีกว่า

มั นมีจริงๆ นะ คนที่รั กบางคนเพียงแค่เห็ นหน้า คนที่ เ ก ลี ย ด บางคนเพียงแค่ฟังใครเล่ามา ไม่ว่าเราทำดีแค่ไหนสุด

ท้ ายเข าก็ไม่เห็นค่าเพราะสำหรับคนบางคน ความดีซื้อใจเขาไม่ได้

ใส่ใจมากไปเราจึง ทุ กข์ เพราะ สงสั ยม ากไปจึง ท ร ม าน

ถ้าเข้าใจจึงเป็นสุข ปล่อยวางได้จึงเป็นอิสระ ปล่อยไปบ้างช่างมัน

เรามาสู่โ ล กนี้เสมือนนักเดินทางเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ พอถึงวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นเรื่องเล็ก

เรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ พอเดือนหน้านั้นกลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าปๅกต่อปๅกกันไปนานๆ สุดท้ายก็เป็นแค่เพียง นิ น ท า

เราทุกคนเป็นได้ก็แค่คนในคำ นิ น ท าเป็นแค่คนในลมปากใครๆ

ไม่ต้องพ ย าย ามทำตัวให้เป็นที่รัก ของทุกคนเลย มันเป็นไปไม่ได้เลย

บางครั้งก็ย ากที่จะเปลี่ยนคนที่ เ ก ลี ย ดเราให้หันมาชอบ เปลี่ ยนเป็น

เปลี่ยนเวลาไปใช้กับคนที่รักเรา ทำให้เข ามีความสุขจะดีกว่ าอย่ าเสี ยเวลาปั้นหน้าอ ยู่กับคนที่ไม่คิดจะย อมรับเรา

บางครั้งกา รทำความดีของเรา ก็ไม่สามารถซื้อใจใครได้ การทำดี

บางครั้งก็หม า ยถึงกา รทำดีให้ ถูกที่ ถูกเวลา และ ถูกคน อย่ าทุ กข์ใจไป

ถ้าเข ามองไม่เห็นในสิ่งที่เราตั้งใจ แต่จงดีใจและภูมิใจเถอะว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วนะ

บางครั้งคนเราก็ชอบคิดว่าการทำดีกับใคร ก็ให้คนๆ นั้นตั ดสิน ว่าเราดีหรือไ ม่

แต่ที่จริงแล้วที่สุดของความดี ของคนเรานั้นมันไม่ได้เท่ากันหรอก

ฉะนั้น เราจึงคาดหวังไม่ได้ ว่า เราหรือเขา ใครกันที่ดีก ว่ากัน แต่ให้เราคิดแค่ว่า

เราทำดีให้ถึงที่สุดของเราก็พอ การจากกันด้วยความดี สั กวันคงจะรู้ผลแห่งความดีนั้นๆ

แต่ การจากกันด้วยความ เ ล ว ต่อให้นานเพียงไหนความ เ ล ว ก็ไม่อาจเปลี่ยนเป็นความดีไปได้นะ

เลือกใช้เวลาที่มีต่อกันให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้นปล่อยให้เวลาเป็นตัวบ่ง บ อ ก

ชีวิตเหมือนรสชๅติของกาแ ฟ มากก็ดี น้อยก็ดี ต่างมีรสขม เข้มก็ดี จืดก็ดี ต่ างมีรสชๅติ ร้อนก็ดี

เย็นก็ดี ต่างคนต่างชอบ จะช งกาแ ฟให้ถูกป ากทุกคนบนโ ล กได้อย่ างไรล่ะ

ทำอย่ างไรเขาก็ไม่ชอบ เราก็ถอยออกมา ปรับอย่ างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเองเถิด อย่ าคาดหวังในการทำความดี

เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้อง ผิ ด ห วั ง

มีหล ายคนที่พ ย าย ามทำดีกับบางคนอย่ างดีมาก โดยที่เขาไม่เคยเห็นค่าแถมบางคน

ถึงขั้นยอมให้เอาเปรียบเพียงเพราะเราเองไม่อย ากจะ เสี ย เขาไป

บางทีมันก็ไม่ได้เป็นความผิ ดของเขาที่เป็นแบบนั้น

แต่มันอาจจะผิ ดที่เราเองที่ยอมทำดีกับเขา แม้จะรู้ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไร

กลัวความ สู ญเสี ยบ้าง กลั วความเ จ็ บ ป ว ด กลั วการอยู่คนเดียวและอย่ างอื่นต่างๆ นานาแห่งความกลั ว

จึงปลอบใจตนเองว่าอย่ างน้อยทำดี ต่อไปสักวัน

เขาอาจจะเห็นค่ามันขึ้นมาสักวันนึงก็ได้ แต่ลืมนึกไปว่าถ้าเขาจะเห็นค่าเขาคงเห็นไปนานแล้ว

อยู่กับใครแล้วเหนื่ อย

ก็ให้รีบถอยออกมา

อย่ าพย าย าม ทำความดี

เพื่อที่จะเอาชนะใจเขาเลย

เพราะถึงทำไปก็ไม่เคยเห็นค่า ในตัวคุณอยู่ดีนั้นแหละ..

 

ขอบคุณ: ส า ธ รโ พ ส