เกร็ดความรู้

9 ข้อคิดความจริง ของคนสู้ชีวิต เพิ่มกำลังใจในวันต่อๆ ไป หากรักตัวเอง จงจำสิ่งดีๆ ให้เรื่องเหล่านี้เป็นแ รงพลั กดั นนะ

ในช่วงชีวิตเราทุกคน ย่อมต้องมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา ซึ่งตอนขาขึ้นก็ดีมีความสุขสบายใจสบายกาย

แต่เมื่อตอนขาลงนี่สิ ที่ปัญหาต่างๆ จะรุ มเ ร้ าเข้ามาจนเราแทบจะทนไม่ไหว ไม่ว่าจะเ ล วร้ า ยหรือแ ย่แค่ไหน ก็อย่ ายอมแพ้นะครับ พย าย ามฝ่าฝันไปให้ได้

และวันนี้เรามี ข้อคิดดีๆ ที่จะช่วยให้ผ่านช่วงที่แ ย่ๆไปได้มาฝากกันครับ

1. อย่ ากลั ว อย่ าหนีปัญหา

หรือหนีในสิ่งที่ไม่ชอบโบราณเขาว่าเอาไว้ “ยิ่งหนี ยิ่งเกลี ยด ยิ่งเจอ” แน่นอนว่าการทำงานย่อมต้องเจอกับปัญหาและอุ ป ส ร ร ค

ถือเป็นเรื่องปกติ คนที่หลี กเลี่ ยงปัญหาหรืออุ ป ส ร ร คในตอนนี้อาจจะต้องเจอกับปัญหาหรืออุ ป ส ร ร คที่ใหญ่ขึ้น

ซับซ้อนมากขึ้น และย ากขึ้นแน่นอนในวันหน้า

2. อย่ ากลั วที่จะผิ ด พล าด

เพราะทุกคนล้วนมีโอกาส พล าดกันได้ทั้งนั้น ที่จริงแล้วความผิ ด พล าด คือสิ่งที่ดี

เพราะความผิ ด พล าดที่เราก่อขึ้น คือหลักฐานที่พิสูจน์ว่า เราได้ลองลงมือทำแล้วและการสรุปว่ามันไม่เวิร์คด้วยมุมมองแบบนี้

จะทำให้เกิ ดการคิดสร้างสรรค์ และหาหนทางใหม่ในการลองทำอีก

3. อย่ าทำงานแค่พอผ่าน

เพราะงานของเรา คือภาพ พ จน์ของเราที่คนอื่น ๆ มองเห็น มันก็ใช่ ที่ว่า บางวันเราอาจจะเหนื่ อย

บางวันเราอาจจะเซ็ งเจ้านาย บางวันเราอาจจะอารมณ์ไม่ดี แต่ก็ไม่ควรเอาเรื่องเหล่านั้นไปลงกับผลงานที่เรากำลังจะทำ

4. อย่ าหั กโ หมทำงานหนัก

จนลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง บริษั ทเขาคงไม่เสี ยใจ หรือเสี ยดาย จากการต ๅ ย

ของเราอย่ างแน่นอน บางคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ของครอบครัว การจากไปของเขากลับกลายเป็นการทิ้ ง ภ าระมากมาย

มหาศ าลเอาไว้ให้กับครอบครัว เช่น ห นี้สิน จงอย่ าคิดว่า บริษั ทจะตกที่นั่งลำบ าก คนที่ลำบ ากคือคนในครอบครัวของเราต่างหาก

5. อย่ าคิดว่า ตัวเองคือจุดศูนย์กลางของทุกเรื่อง

การมองจากมุมของการให้ความสำคัญกับตนเองเป็นหลักผลที่ตามมาคือ การกล่าวโทษคนอื่น ๆ

ทั้งที่ตัวเราเองผิ ดหรือไม่ดีทำให้ทำแต่ในเรื่องที่ตัวเราเองได้ประโยชน์

โดยไม่คำนึงถึงความสูญเสี ย ที่ผู้อื่นจะได้รับ การกระทำแบบนี้ คือ การเห็นแ ก่ตัว

6. อย่ ากลั วกับการเริ่มต้นใหม่

ความเคยชิน ความสบาย มันน่ากลั ว ซึ่งหลายคนเลือกเดินทางนี้ เพราะรู้สึกว่าปลอดภั ย แต่หารู้ไม่ว่า

ในโลกของการทำงานยุคนี้ ความปลอดภั ยในหน้าที่การงานไม่มีจริงอีกต่อไปแล้วงานที่ทำ ๆ กันอยู่วันนี้ พรุ่งนี้อาจจะไม่มีแล้วก็ได้

7. อย่ ากัง ว ล หรือใส่ใจกับทุกคำพูด

คนรอบข้างมากจนเกินไป ยุคที่คนส่วนมากให้ความสำคัญกับเปลื อกมากกว่าคุณค่าที่แท้จริงของคน คนเลือกที่จะใช้ชีวิตเพื่อให้คนรอบข้างพอใจ

และเห็นว่าเขาเป็นคนสำคัญ การทำแบบนี้

จะทำให้สูญเสี ยความเป็นตัวของตัวเองและยังติดนิสั ย สร้างภาพ ห ล อ ก ล ว ง คนอื่นไม่พอ

ยัง ห ล อ ก ล ว งและปิดบังความไม่มั่นใจของตนเองเอาไว้ ไม่ให้คนอื่น ๆ เห็นอีกด้วย ยิ่งทำ ยิ่งเป็นทุ กข์กับตัวเอง

8. อย่ ากลั วกับการเปลี่ยนแปลง

ในยุคนี้ การเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นทั้งในแ ง่บวกและแ ง่ลบอย่ างรวดเร็วมาก

หลาย ๆ บริษัท หลายแห่งปิดตัวลงไปก็มีเยอะ แต่ก็มีอีกหลายบริษั ทเช่นกัน ที่ปรับตัว

และเปลี่ยนแปลงได้ไว เช่น บางบริษั ทเพิ่งจะตั้งไข่ได้ไม่กี่ปี ก็สามารถเติบโตเคียงข้างบริษัทยั กษ์ใหญ่ที่มีอายุกว่า 40-50 ปี ได้

9. อย่ าหยุดที่จะเรียนรู้

คนที่หยุดเรียนรู้ เท่ากับว่า เขาได้ทำลายอนาคต และอาชีพของเขาไปเรียบร้อยแล้วการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ก็ตาม

ไม่มีใครแ ก่เกินเรียนและไม่มีใครเด็กจนจะเรียนเรื่องย าก ๆ ไม่ได้ เรียนเถอะครับแต่เราก็ต้องรู้ว่า

เรียนเรื่องอะไร เกี่ยวกับงานเราไหมเราจะใช้ประโยชน์จากที่เรียนนั้นอย่ างไร

ไม่มีใครมีชีวิตที่แ ย่ลง จากการเรียนรู้ แต่คนที่เขาแ ย่ลงเกิ ดจากการเรียนไป แต่ไม่รู้จะเอาไปใช้อย่ างไรมากกว่า

..ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดอีกปีนึง ของทุกคนนะครับ

ขอบคุณ : f o r l i f e t h