เกร็ดความรู้

3 วิธีบูช าพ่อแม่ ชีวิตดีชีวิตก้าวหน้า ทำบุญครั้งไหนๆ ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าเลี้ยงดูพ่อแม่

เราควรทำดีต่อ บิดา ม ารดา ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม ในสายตาของแม่ของพ่อนั้น ลูกก็ยังเด็ กเสมอ เพราะไม่ว่าเรา

จะอายุเท่าไร พอย ามเจ็ บป่ว ยเราจะคิดถึงแม่คิดถึงพ่อเสมอ ด้วยความอบอุ่นใจ หากเราจะกตัญญู ต่อพ่อกับแม่นั้น อย่ ารอให้วันเกิ ดท่านมาถึงเลย

อย่ ารอวันปีใหม่ หรือวันอะไรทั้งนั้น เพราะวันที่เรารอ อาจจะมาไม่ถึงก็เป็นได้ อย ากจะมอบอะไรให้ท่าน

ก็ทำเดี๋ยวนี้ เพราะวันที่เราอย ากมอบให้ท่าน ท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้มันแล้ว

ค าถ าบูชาพ่อแม่ ไปสวดพร้อมกันก็ได้ทั้งนั้น แค่เท่านี้ก็สามารถตอบแทน บุญคุณบุ พก ารีได้แล้ว

ค าถ าที่ 1 นั้นพูดว่า

อิมินา สักกาเรนะ ขอกราบสักการบูช า อันพระ บิดร ม ารดา ตัวข้านั้นขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะ คุณต่อบุตรธิดา

ท่านให้กำเนิ ดลูกมา ทั้งการศึกษาทั้งอบรม แม้ลำบ ากขื่ น ข มทุ กข์ระท มเพียงใด

ท่านไม่เคยหวั่นไหว พระคุณท่านที่ล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้า ขอบูช าเป็นอาจิณ ตร าบสิ้นด ว งชีวา และขอปวงเทพ

ไท้รักษ าอันพระบิดร ม ารดา ของข้าด้วยเถิ ด

ค าถ าที่ 2 นั้น พูดว่า

มัยหัง มาตา ปิตูนัง วะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง จากนั้น กราบ 1 ครั้ง

ค าถ าที่ 3 นั้นพูดว่า

อะนันตะ คุณะ สัมปัน นา ชะเนติ ชะนากา อุโภ มัยหัง มาตาปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สา ทะรัง

ถ้าเราสะดวกก็ทำ พิธี ขออโหสิกร ร ม ต่อเลย โดยให้เราเตรียมน้ำโรย ด อ ก มะลิไปหนึ่งขัน จากนั้นก็พูดว่า กายกัมมัง วจี กัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่า

โ ท ษใด ความผิ ดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้ งเผลอทำไป ทั้งต่อหน้าและลั บหลังก็ดี

ขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่ า คุณตา คุณย าย

ทั้งหลาย อโหสิกร ร ม ให้ด้วย แล้วจากนั้น ราดน้ำรดมือ รดเท้า หมั่นทำ

เพื่อสิริมงคลกับชีวิตเพิ่มโช คล าภ ความรุ่งเรือง ต่อตัวคุณเองทั้งนั้น

ทำบุญครั้งไหนๆ ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าเลี้ยงดู พ่อแม่..

 

ขอบคุณ : s a n o o k