เกร็ดความรู้

การสร้างวินัย และสร้างนิสั ยเกี่ยวกับการออมเงินด้วย 10 วิธี เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแ ก่มาจะไม่ลำบๅก

ในยุคแบบนี้ คุณมีเงินเก็บกันยัง หากยังแล้วทำไมถึงยังไม่มี คิดอย ากจะมีเงินเก็บกัน เรามาลองสร้างวินัยสำหรับการใช้เงิน ปรับการใช้ชีวิตประจำวันของ ตนเองกันใหม่กันดีกว่า

ฉะนั้น มาช่วยสร้างวินัย ในการใช้เงิน โดยที่เราไม่ต้องลำบากอะไรดีกว่า

1. สมั ค รสม าชิ กสำหรับลูกค้ าเอาไว้

เพราะร้าน หล า ยแห่ง มักจะมีโปร มีสิทธิพิเศษ สำหรับลู กค้ า เช่น บั ต ร สะส มแต้ม

ส่วนล ด ของกำนั ลต่างๆ แต่ก็มีข้ อควรระวังอยู่นะ เช่น อย่ าซื้ อเพียงเพราะ

ต้องการของกำนั ลอย่ างเดียว จงให้พิจารณา ถึงความจำเป็น ว่ามันจำเป็นแค่ไหน

2. ล ดอาหารข ย ะ อาหารจานด่ วน ลงบ้าง

เปลี่ยนจากการทานอาหารนอ กบ้าน หรือบางคนกินม าม่ าบ่อยๆ ให้หันมาลองทำอาหาร ด้วยตัวเองดูบ้าง

อาจจะเริ่มจากอาหาร ง่าย ๆ นอ กจากจะช่วยประหยัด มันยังได้อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ข ภา พด้วย

3. จัดระเบียบ ของที่มีอยู่

สำรวจและจัดของที่เก็บไว้ในตู้ หากพบของชิ้ นใด ที่เราไม่ใช้แล้ว

จงนำไปข า ยหรือบริจ า คซะ อย่ าปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ เพราะไม่ได้ประโยชน์อะไร

4. เปลี่ยนมาใช้หลอ ดไฟ L E D/ C F L ดีกว่า

นั่นเพราะ มันจะช่วยประหยัดพลังงานไง และล ดโลกร้อนได้ มีแต่ข้อดีและเราก็ควรใช้ไฟฟ้า ในย ามที่จำเป็น

ควบคู่กันไปด้วย มันจะประหยัดได้เยอะเลย

5. ออมเงิน กับธน าคาร

เพราะธนาคารหล า ยๆ แห่ง มักจะให้อัตราดอ กเบี้ ยและประโยชน์ดี ๆ กับลูกค้ า

เราก็ดูว่าที่ไหนคุ้มกับเรา ปลอ ดภั ย ที่จะฝากเงินด้วย แล้วเลือ กเปิดบัญ ชีกับธนาค ารนั้น

6. ข า ยของเก่า ที่ไม่ใช้ทั้งไป

อย่ าบ้ าสมบัติของอะไรที่เราไม่ใช้ก็ควรเอาออ กไปข า ย เลิกซื้ อของประเภทนั้น

มาเพิ่มอีก ยิ่งทุกวันนี้การข า ยของ ไม่ใช่เรื่องย ากเหมือนเมื่อก่อน

เพียงมีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถเป็นเจ้าของร้ านใน โลกอ อ นไ ลน์ได้แล้ว ไม่ย ากเลย

7. เที ยบร า ค าก่อนซื้ ออะไรสักอย่าง

นั่นเพราะว่า บางคนอาจจะชอบซื้ อสินค้ าจากร้านเดิม ๆ ห้างเดิม ๆที่คุ้นเคยอยู่

โดยไม่เคยเทียบร า ค าที่อื่นดูว่า มันถู กหรือแพ งมากกว่ากัน

หากเราเทียบร า ค าจากหล า ย ๆ ที่ เราอาจจะพบร้านที่ข า ยถูกกว่า ก็ได้นะ ดีกว่าที่เดิมที่เคยซื้ อ

8. ล ดการใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ตลงบ้าง

หากไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ควรเลี่ ยงการใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ตเพราะเราต้องมาต ามจ่ายดอ กทีหลัง เราอย่ ายึดแต่ความสะดวกสบายอย่ างเดียว

ให้เราคำนึงถึงอัตราดอ กเบี้ย ที่ต้องจ่ายทีหลังด้วย จะมาโวย ทีหลังไม่ได้นะ

9. วางแผน การใช้เงินดีๆ

เมื่อเราออ กไปช้อปก็ซื้ อต ามรายการที่เราแพลนไว้ถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติม ให้ จดไว้ในรายการที่จะซื้ อ ของเดือนถัดไป

นั่นก็เพื่อ ให้เรามีเวลาตัดสินใจมากขึ้น บางทีสิ่งที่เราอย ากได้ มันเกิดจากอารมณ์ชั่ ววูบไง

10. เลี่ ยงการทำธุรก ร ร มอ อ นไ ลน์

ช้ อปออ นไ ลน์ เพราะความสะดวกสบายชำระเงิ นซื้ อสินค้ าได้ทันที และความรวดเร็วนี้ เองที่ทำให้หล า ยคน ใช้เงินแบบไม่คิด

“ตอนมีเงินนั้น เราต้องหัดเป็คนที่รู้จักเก็บออมบ้าง

เก็บไว้ใช้ในย ามที่จำเป็น และอย่ าได้มั วแต่รอ

เงินช่วยเหลือจากรั ฐ บ าล เพียงอย่ างเดียว..

รู้จักคุณค่าของเงิน เมื่อหาเงินมาได้ ต้องรู้จักใช้ รู้จักเก็บออม เพื่อตนเองและครอบครัว..

 

ขอบคุณ : s a n s a b a i