9 หลักการใช้ชีวิตอย่ๅงเรียบง่าย แต่สุขใจ รู้แบบนี้ทำไปตั้งนานแล้ว..ความสุขอยู่ที่เราคิดเอง

1. จงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่ง ความรัก รักโดยไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่ต้องพบกับคำว่า

ความผิ ดหวัง ความแค้น ความเสี ยใจ อย่ างที่ผ่านมา

2. จงมีชีวิต อยู่อย่ างผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับ แล้วคุณจะพบกับ

ความสุขลึกๆ ที่เป็น ย า อายุวัฒนะจากการให้นั่นเอง

3. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การรู้จักตนเองมากกว่ารู้จักผู้อื่น แล้วคุณจะพบว่า

ทุกสิ่งที่เกิ ดขึ้นล้วนแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งสิ้น

4. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การให้อภั ย แล้วคุณจะพบว่า

คุณมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลา ไม่ป ว ด ร้ าวกับอดีตใดๆ

5. จงมีชีวิต อยู่กับปัจจุบัน อดีตคือประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่ถึง

ฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วคุณจะพบว่า

ชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่ างเห็นได้ชัด

6. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การอยู่อย่ างพอเพียง แล้วคุณจะพบว่า

คุณไม่ต้องเหน็ ดเหนื่ อยเกินความจำเป็น

ด้วยความอ ย า กและ ค ว า ม โ ล ภ

7. จงมีชีวิตอยู่กับ ความจริง แล้วคุณจะพบว่า

จิตของคุณได้รับการปล่อยวางอย่ างแท้จริง

โดยไม่คาดหวังกับสิ่งใดจนเกินไป

8. จงมีชีวิตอยู่อย่ าง มีศีล สมาธิ ปัญญา แล้วคุณจะพบกับ คุณค่าของชีวิต

ที่จะมีแต่คำว่า สะอาด สว่าง สงบ

9. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การสะสมความดีและบุญกุศล ให้มากขึ้นอย่ างต่อเนื่อง

แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตของคุณมีตัวช่วยอยู่ตลอดเวลา

ชีวิตคนเรายิ่งเรียบง่าย ยิ่งมีความสุข

เพราะความสุข เป็นพี่น้องกับคงามเรียบง่าย

จงใช้ขีวิตอย่ างคนธรรมดา

แต่ใช้ปัญญาอย่ างนักปร าชญ์

รู้จักยอม รู้จักหยุด รู้จักเย็น

ชีวิตจะราบรื่นมากขึ้น..

 

ขอบคุณ : a l l w a y p o s t