คน 4 ประเภทพาชีวิตไม่เจริญ ยิ่งคบยิ่งไม่ดีต่อตัวเรา เสี ยสุขภาพจิตเสี ยเวลาชีวิต

เมื่อวันนี้ คุณนั้น ต้องเจอกับผู้คนมากมายมี ทั้งที่น่าคบหา และไม่น่าคบหา และเมื่อคุณรู้แล้วว่าใคร

ที่นาคบหา ก็จงรักษาเขาไว้ แต่ใครที่ไม่น่าคบหา

คุณก็ตีตัวออกห่างยิ่ง คบต่อไป ก็ยิ่งเสี ยเวลาชีวิต ที่จะสร้างความสุข ให้กับตัวเอง

และวันนี้ เราก็มีบทความเกี่ยว กับคน 4 นิสั ยนี้ เลิ กคบได้ ก็ควรเลิ กคบต่อไป

ก็เสี ยเวลาชีวิตไปดูกันว่า คนนิสั ยแบบไหน ที่ไม่น่าคบหา คนที่ ‘จิตใจคับแคบ’ นั้น มักจะมองคนอื่น

แย่ไปเสี ยหมดต่อ ให้คนอื่น พูดดีหรือพย าย าม อธิบายอะไร คนพวกนี้ ก็มักจะไม่สนใจ

และตีความผิ ดเพี้ ยนไปหมด คนพวกนี้ มักจะไม่เปิดโอกาส ให้คนอื่นต่อให้ใครมาทำดีด้ วยก็มักจะมองว่าคนนั้น

คิดร้ ายกับตน ถ้าเป็นไปได้ ก็ให้หลี กเลี่ ยง

คนที่มี‘จิตใจคับแคบ ’เอาไว้ซะ เพราะคนพวกนี้ไม่มี วันจะเป็นมิตร กับคนอื่นได้เลย

หากเราฝืนพย าย าม คบกับคนพวกนี้ ชีวิตของเราจะไม่มี ความสุขเพราะคนเหล่านี้ มักจะพย าย ามยั ดเยี ยด ความทุ กข์ มาให้คนอื่นเสมอ

ไม่เคยที่จะนึกถึงจิตใจคนอื่น นอกจากตัวเอง นอกจากนั้น แล้วยังเป็นคนที่มีทั ศ น ค ติ

ที่แ ย่ชอบมองทุกอย่ าง ในแ ง่ลบไปเสี ยหมด ต่อให้คุณพย าย าม พูดหรือให้สติคนพวกนี้ มากแค่ไหนเขาก็ไม่รับฟัง หรือไม่พย าย ามปรับปรุง

ตัวอย่ างเด็ ดข าดเรียกว่าเป็นคนที่มีทิฐิที่สูงย าก ที่จะแก้ไข ปรับปรุงตัวได้ ควรที่จะปล่อย

ให้เขาใช้ชีวิตด้วย ตัวคนเดียวไม่ ควรเอาใคร เข้าไปยุ่งด้วย อย่ างเด็ ดข าด ในชีวิตคนเราต้องพบเจอ คนหลายแบบ แต่บางทีเรา ก็มีโอกาสที่

จะเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตและนี่ คือคน 4 ประเภทถ้าเลือกได้ อย่ าคบจะดีกว่า เพราะชีวิตจะมี แต่เรื่องเครี ยด

1. คนก้ าวร้ าวกลบเกลื่ อน

เคยมีคนบอกว่าพวกฉล าดน้อย จะก้าวร้าวมากกว่า คือเมื่อคุมสถานการณ์ไม่อยู่

หาเรื่องแก้ตัวไม่ได้ทำเป็นโ มโ ห ก้าวร้าวกลบเกลื่อน หวังสยบให้จบข่าว

2. คนชอบโยนความผิ ด

ถ้าผิ ดแล้วขอโท ษ ก็จะยอมรับได้และ ให้มันเป็นบทเรียน ในอนาคตต่อไป

แต่ถ้าผิ ดแล้วโยนความผิ ด ให้คนอื่น แบบนี้ คบไป จะเดือดร้อนเปล่า ๆ

3. คนที่ชอบอยู่เหนือผู้อื่นตลอด

มักมองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น เสี ย ดสีติติงคนอื่น ให้ตัวเอง ดูดีตัดสิน โดยมีความลำเอี ยงตลอด

เห็นคนอื่นดีกว่าเหนือกว่าไม่ได้คนแบบนี้ เจอแล้วรักษา ระยะห่างให้ดี อย่ าเผลอ ให้มาตืสนิทเชียว

4. คนที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอ

คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์ กลางของจักรวาล สังเกตได้ว่า เวลามีข้อขั ดแ ย้ ง

จะยืนกระ ต่ า ย ขาเดียวไม่ฟังความคิดเห็น ของคนอื่น ใช้ ต ร ร กะเหตุ ผลวิบั ติไปเรื่อยๆ

“อย่ าให้ราคาแ ก่ คนที่พูดโดยไม่รู้จักคิด

อย่ าผูกมิตรกับ คนมองโลกในแ ง่ร้ าย

อย่ าให้ท้ายแ ก่พ วกคนพ าล

และจงอย่ าทำงาน

ให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา..

 

ขอบคุณ : 1 0 8 r e s o u r c e s