เกร็ดความรู้

4 รู้สูตรพิเศษ การเก็บเงิน สู่ความมั่นคงทางการเงินตลอดชีวิต คิดวันนี้เริ่มทำพรุ่งนี้กันเลยจ้าา

ถ้าอย ากจะมีชีวิต ที่ดีต้องรู้จักวาง แผนการเงินเสี ยตั้งแต่เนิ่นๆ กับสูตรพิเศ ษ 4 รู้ สู่ความมั่นคงทางการเงินตลอดชีวิต

1. การรู้หา

ในช่วงต้นๆ ของการทำงาน เรายังมีเรี่ ยวแร งเหลือเฟือ สามารถทำอะไรก็ได้ ตามที่ฝันไว้ และนอกจากแร งกายแล้ว ยังมีประสบการณ์ที่เป็นประโย ชน์

ต่อคนอื่นๆ จึงสามารถหาราย ได้จากการทำงานอื่นๆ หรือธุรกิจอื่นๆ ไปพร้อมๆ กันได้

2. การรู้เก็บ

เมื่อรู้หาแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำคือรู้เก็บ เก็บออมเพื่อวัยเกษี ยณ เพราะหาก

ไม่ได้เตรียมตัวแน่เนิ่นๆ หรือออมไว้น้อยเกินไป อาจทำให้ชีวิตในวัยเกษี ยณ

ไม่เป็นไปอย่ างที่ต้องการเท่าไรนัก แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อถึงวัยเกษี ยณจะไม่ต้องรู้เก็บอีกแล้ว

เพราะต้องไม่ลืมว่า ชีวิตนี้ยังอีกย าวไกลหลายคนมีอายุยืนไปได้ถึง 70-80 ปี ขณะที่บางคนย่ างเข้าเลข 9 แล้ว

ก็ยังแข็งแร ง ฉะนั้นเก็ บก่อนใช้ดีที่สุด

3. การรู้ใช้

ให้ความสำคัญกับการ “รู้ใช้” มากขึ้น โดยวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่ละปีอย่ างชัดเจนว่า จะมีค่าใช้จ่ายอะไร

เป็นเงินเท่าไร และต้องควบคุมให้เป็น ไปตามแผนที่วางไว้ด้วย รวมทั้ง การเตรี ยมเงินสดสภาพคล่ องไว้ในเวลาฉุ กเฉิ นอย่ างน้อย 3-6 เท่า

ของค่าใช้จ่ายต่อเดือน วิธีควบคุมรายจ่าย ให้เป็นไปตามแผนได้ดีที่สุด

คือ การจดบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือที่รู้จักกันดี คือ บัญชีรายรับรายจ่ายนั่นเอง

4. รู้ขย าย ด อ ก ผล

ถ้ารู้วิธีการขย าย ด อ ก ผลที่เหมาะสม เงินก้อนนี้จะสามารถออก ด อ ก ออกผล

มาเป็นรายได้ ทดแทนรายได้ประจำที่ห ายไปเมื่อวัยเกษี ยณ หรือเมื่อถึงวันที่ ไม่มีแร งหารายได้ได้อีก

จากการลงทุน ที่สามารถ นำไปลงทุนได้คือ เงินก้อ นที่มีอยู่ หักด้วยค่าใช้จ่ายจำเป็น ภาระผูกพัน และเงินสำรอง

เผื่อไว้ใช้ในย ามฉุ กเฉิ น หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คือ ทุกครั้งที่มีรายได้เข้ามา

ให้แบ่งเงินนั้นออกเป็นส่วนๆ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยแบ่งส่วนหนึ่งมาเลือกออมหรือลงทุนอย่ างสม่ำเสมอ

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i