เกร็ดความรู้

5 ทริคการใช้เงิน ที่สามารถทำให้คุณรวยขึ้นได้ ปรับเปลี่ยนเรื่องเงินวันนี้ เพื่อสิ่งดีๆ วันข้างหน้า

มีใครบ้างครับที่รู้สึกว่า ทำงานเท่าไรก็รู้สึกว่ามีเงินใช้ไม่ค่อยจะพออย่ างที่ใจต้องการเสี ยที

ไหนจะต้องจ่ายค่าที่พัก ค่าน้ำมันร ถ ค่าอาหาร ค่าของใช้ในบ้านกระจุกกระจิกอีก แต่ถึงกระนั้น ชีวิตการเงินของคุณจะไม่แ ย่ขนาดนั้น

หากคุณไม่ละเลยโอกาสในชีวิต ในการหมั่นหาความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้เข้ากับชีวิตของตนเอง

จริงอยู่นะครับที่เราอาจไม่ได้เกิ ดมาบนกองเงินกองทอง โอกาสในชีวิตอาจไม่เท่าคนที่เกิ ดมาเพ รียบพร้อมทกอย่ าง

แต่คุณสามารถเลื อกไ ข ว่คว้าโอกาสเข้ามาหาตัวเองได้ด้วยการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ในเรื่องที่ตนเองสนใจ

ยกตัวอย่ างเช่น หากคุณมีความสนใจในด้านการทำอาหาร คุณอาจจะศึกษาวิธีการเปิดร้านอาหาร

หรือถ้าสนใจเรื่องการเงิน ก็ลองศึกษาการลงทุนในหุ้ นหรืออสั งหาริ มทรัพย์ เป็นต้น

ดังนั้นจึงควรหาความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลไว้เพื่อเป็นเกร าะป้อ งกัน ความเสี่ ยงของการเกิ ดปัญหาที่มีสาเหตุจากเงินนั่นเอง

ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของตนเอง ผู้เชี่ ยวชา ญได้นำเสนอมุมมอง วิธีใช้เงินในด้านต่างๆ ที่มีหลักการควรทำตาม ดังนี้

1. ด้านกำลังทรัพย์

วางแผนออมเงินและมีเงินออมไว้เผื่อสถานการณ์ฉุ กเฉิ นเสมอ

2. ด้านระดับการใช้

ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ นอกจากจะทำให้ออมได้เยอะขึ้นยังทำให้รู้สึกดีต่อสภาพการเงินของตัวเองด้วย

3. ด้านรูปแบบการใช้

ใช้เงินเก็บไปกับลงทุน มากกว่าการบริโภค เช่น นำเงินเก็บไปซื้อกองทุนรวม

ดีกว่านำเงินจำนวนนั้นไปซื้อมือถื อเครื่ องใหม่ โดยที่การบริโภ คสินค้า ต้องดูความจำเป็นเป็นหลัก

4. ด้านแนวการใช้

ใช้เงินสร้างทรั พย์สินดีกว่าเอาเงินไปสร้ างหนี้สิน เพราะทรัพย์สิน ทำให้เกิ ดผลตอบแทนคือ

มีเงินในกระเป๋ าเพิ่มขึ้น แต่หนี้สินมีแต่ทำให้เงินในกระเป๋าน้อยลง

5. ด้านค่าเสี ยโอกาส

จริงอยู่ที่การเป็นมนุุ ษย์เงินเดือนทำให้มีเงินเข้ากระเป๋ามาใช้สม่ำเสมอ แต่ก็เหมือนกับการเอาเวลาส่วนหนึ่ง ในชีวิตไปแลกกับเงินเดือน

ซึ่งทำไม่ได้ตลอด พออายุเยอะก็ต้องเลิ ก ถ้าอย ากประสบความสำเร็จต้องใช้เงิ นแลกเวลาด้วย

เพราะทุกวันมีเวลาจำกัดแค่ 24 ชม. แต่สิ่งที่ต้องทำมีมากมาย

งานบางอย่ างจึงควรกระจายออก จ้างคนอื่นมาทำให้ เช่น เปิดร้านขายของ

ก็จ้างคนมาช่วยขาย ลงทุนผ่านกองทุนรวม ก็จ้างให้ผู้จัดการกองทุนดูแล เป็นต้น

ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ แล้วจะรู้ว่าการใช้เงิน ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสู ญเสี ยเงินเสมอไป

แต่สามารถปรับวิธีใช้เงิน ที่สามารถทำให้คุณร วยขึ้นได้

 

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i