5 อาชีพใหม่กับยุคปัจจุบัน เรียนจบแล้วไม่ต้องกลั วตกงานอีกต่อไป เพราะโลกอนาคตกำลังเข้ามา.

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูอาชีพที่ใครเรียนในด้านนี้ไม่ต้องกลั วว่าจะตกงานเลย

บางอาชีพถึงขั้นบอกว่าแค่กำลังจะจบก็เตรียมทำงานได้เลย

หลายๆคนมักจะเจอปัญหาที่ว่าเรียนจบแล้ว หางานทำก็ย ากที่เรียนมาก็ไม่ลองรับเรา

มาลองดูอาชีพที่นำมาฝากกันวันนี้ดูเผื่อเป็นแนวทางให้กับคนกำลังจะเรียนต่อ

5 หลักสูตรของโลกยุคใหม่ที่จบไปใครๆ ก็ชิงตัว

1. นักวิจัยอาหารสุดว้า

ก้าวสู่โลกแห่งนวัตกรรมอาหาร หลักสูตรวิทย าศ าสตร์และนวัต กร รม ทางอาหาร

จากคณะวิทย าศ าสตร์และเทคโนโลยีนักวิจัยอาหารที่มีความรู้ด้านและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวั ต กร รม

ย่อมเป็นที่ต้องการในอุ ตส าห กร รม อาหารยุคใหม่ ที่มีการเติบโตอย่ างต่อเนื่อง

ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี SMEs รุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจอาหารของตนเองให้มีความโดดเด่น

สำนักงานคณะกร รม การอาหารและย าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนานักวิจัยด้านนวั ต กร รม ทางอาหาร

ที่สามารถผลักดันอุตสาห กร รม อาหารของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

2. ตำรวจไ ซเ บ อร์

ตำรวจยุคใหม่ไม่ต้องพ ก ปื น พร้อมรายได้หลักสิบล้ านต่อปี หลักสูตรนวัต กร รม และการแปรรูปทางดิจิทั ล

จากวิทย าลัยนวัตก ร ร มจากสถานการณ์ของโลกปัจจุบันเรามักเห็นกรณีหลายองค์กร

ทั้งในและต่างประเทศถูกเ จ าะเข้าระบบจากแ ฮ กเ ก อร์เพื่อนำข้อมูลขององค์กรไปเผยแ พร่

หรือสร้างความเสี ยหายให้กับองค์กรเหล่านั้น

จึงเป็นที่มาของอาชีพผู้รักษาความปลอดภั ยระบบดิจิทั ล Cyber Security

เพื่ออุดช่องโหว่ ลดโอกาสการโดนแ ฮกจากบุคคลภายนอกนั้นเอง

3. วิศวกรสุดล้ำ

พัฒนาย านยนต์แห่งอนาคต หลักสูตรวิ ศ ว กร รม เทคโ นโ ลยีย านยนต์จากคณะวิศว กร รม ศ าสตร์ในอนาคตอันใกล้

ย านพ าหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า Electri c Vehicl e จะเข้ามาทดแทนที่การใช้น้ำมันอย่ างแน่นอน

ดังนั้นอาชีพวิศวกรยานยนต์แบบเดิมๆ จึงอาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการอุตสาห ก ร รม การผลิ ตย านพาหนะในยุคใหม่

ได้อาชีพวิศวกร ย าน ย นต์สมัยใหม่ จึงเป็นที่ต้องการอย่ างมากจากฐานการผลิตอุตสาห กร รม ย านยนต์ของประเทศไทย

4. นักบิ๊กเดต้า

เปลี่ยนข้ อมูลมหาศ าล เป็นทรัพย ากรอันล้ำค่าทางธุรกิจ หลักสูตรวิทย าศ าสตร์และนวัต กร รม

ข้อมูลจากคณะวิทย าศ าสตร์และเท คโ นโ ลยี

การตัดสินใจลงทุนแต่ละทีก็ต้องทำอย่ างรอบคอบเพราะหากตัดสินใจพล าดแล้ว

ธุรกิจอาจเจ๊ งได้สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ ยงในการตัดสินใจเกื อบทุกองค์กรนั่นคือ

ข้อมูลทางสถิติต่างๆ อาทิชุดข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data นั้นเองใครเรียนสายนี้ไม่ตกงาน

5. นักเทคโนโลยีชีวภ าพ

ตอบโจทย์พลั งงานลดโล กร้ อน หลักสูตรเทคโ นโ ลยีพลั งงานชีวภาพและการแปรรูปเ ค มีชี วภ าพ

จากคณะวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยีคงไม่มีใครปฏิเสธว่าประเทศไทยคือประเทศแห่งเ ก ษ ต ร กร รม

แต่นอกจากการผลผลิตด้านการเกษตรที่สามารถนำมาบริโภคแล้วนั้น

ยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนอุ ต ส าห กร รม การเกษตรนั่นคือก ากเหลือทางการเกษตร

แต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาผลิตเป็นพลั ง งานชีวภาพ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนพลั ง งาน

ดังนั้นอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่ างมาก

ทั้งต่อภาคอุตสาห กร รม และสภาพแวดล้อมของโลก

 

ขอบคุณ : p a n t i p – 3 7 7 7 9 2 2 2