ข้อคิด

คนที่ศีลเสมอกัน จะคบกันได้นานที่สุด หากศีลไม่เสมอกัน เมื่อคบกันไปสักระยะ ก็จะห่างกันไปเอง

หากมมีศีลไม่เสมอกัน มันคบกันไม่ได้หรอกลองฟังคำตอบดู คบคนแบบไหนก็เป็นคนเช่นนั้น

เพราะว่า ถ้าคุณอยู่กับ “นักปรๅชญ์” คุณจะมี “ความรู้มากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนใจกว้าง”คุณจะมี “สังคมที่กว้างมากขึ้น”

หากคุณอยู่กับ “คนบุญ” คุณจะเกิ ด “จิตเมตตามากยิ่งขึ้น”

ถ้าคุณอยู่กับ “คนมองโลกในแ ง่ดี”คุณจะ “มีความสุขมากขึ้น”

หากคุณ อยู่กับ “คนกล้าหาญ” คุณจะ “แข็งแ กร่งมากขึ้น”

ถ้าศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันก็ยๅกต้องพวกเดียวกัน พูดเรื่องเดียวกัน

ถึงจะไปกันได้ คนแบบเดียวกันดึงดู ดพวกเดียวกันชอบแ ว้ น

เขาก็พาไปจับกลุ่มซิ่ งรถ ชอบเข้าวัด ก็ชวนกันไปนุ่งขาว

ห่มขาวปฎิบัติธรรมกันทำเรื่องที่ชอบเหมือนกัน พูดเรื่องที่ชอบเหมือนกัน

เราสนิทกับคนแบบไหนนั่นแปลว่าเราเป็นคน

แบบนั้น เราคุยเราคบคนแบบไหนแล้วสบายใจ ไม่อึ ดอั ดใจให้รู้ไว้เลย

เรากำลังจะเป็น พวกเดียวกับเขา แ ม ล ง วันมัน

ไม่ชวนกันไปกินน้ำหวานกิน เ ก ส ร ด อ ก ไม้สวยๆ หรอกนะ มันชวนกันไปกินแต่

ของ เ น่ า เ สี ย เช่นเดียวกัน คุณก็ ไม่เคยเห็นผึ้ ง ชวนกันไป กินของเ ห ม็ น ๆ

เช่น กันพวกเดียวกันมันจะชวนกันทำ ในสิ่งที่มันชอบเหมือนกันไม่มีใคร

ตั ก เ ตื อ น ใครได้เพราะชอบเหมือนกันถ้าอยๅกรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหน

ให้ดูคนที่เขาคุยด้วย คบด้วยสนิทด้วยก็รู้แล้ว เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน ศีลไม่เสมอกัน

คงคบกันไม่ได้หรอกเชื่อไหมว่า คุณคือค่าเฉลี่ยนคนห้าคนที่คุณ ค ลุ ก ค ลี

และใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากสุดลองมองดูห้าคนในชีวิต ที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในแต่ละวันนะ

คุณได้รับ อิ ท ธิ พ ล มาจากพวกเขา ไม่น้อยก็มาก ถ้าคุณอยู่กับใคร

คุณก็จะได้เป็นแบบนั้นอย ากเป็นผึ้ ง หรือ แ ม ล ง วัน ตัวคุณเองเป็น

คนเลือก ศีลเสมอแล้วเจอกัน !! คำว่า “เสมอ” = กลมกลืน ไม่เป็นอื่นไม่ว่าพูดอะไร

ทำอะไรก็จะเข้าใจกันได้ง่ายที่เป็น ปัญหา ยุ่งย ากทุกวันนี้เพราะห่าง

เพราะเหมือนอยู่คนละโลกศีลไม่เสมอกัน !! ปั ญญ าที่จะคุยกัน ก็ไม่เท่าคุยกัน

ไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจมีพ าลหงุ ดหงิ ดได้ หรือ ทะเล าะตลอดการเลือกคบคนจึงต้องดูลึกไม่ใช่ดูแต่ภายนอกแล้วมันจะโอ

ต้องดูที่ ศีล สติ ปัญญาเท่านั้นจะอยู่กันได้นานการ “ไม่เสมอ”

ทำให้เปลี่ยนแปลงย ากเข้าใจย าก ปรับย าก ให้อภั ยย าก

ถึงฝ่ายหนึ่งปรับ แต่อีกฝ่ายไม่เปลี่ยนมันเข้าไม่ถึง ไปกันไม่ได้นะ

คนที่ศีลเสมอกัน จะคบกันได้นานที่สุด หากศีลไม่เสมอกัน เมื่อคบกันไปสักระยะ ก็จะห่างกันไปเอง

ศรัทธา หรือศีล จาคะ ปัญญา ที่จะจูนให้เสมอกันได้ ต้องมาจากสิ่งเดียวเท่านั้น คือศัทธา ในเรื่องเดียวกัน สนใจในเรื่องเดียวกัน..

 

ขอบคุณ : k i d – s