ธรรมะ

กุญแจ 3 ดอп พาคุณสู่ทางออกของชีวิตได้ จงปล่อยวางและมองโลกในแ ง่ดี เพียงแค่นี้ชีวิตสุขขึ้นเยอะ

ด อ กที่หนึ่ง : ยอมรับ

ด อ กที่สอง : แก้ไข

ด อ กที่สาม : ปล่อยวาง

ถ้ายอมรับไม่ได้ จงลงมือแก้ไข ถ้าแก้ไขไม่ได้ ก็จงปล่อยวาง

บทเรียน จากชีวิต วัย 40 ปี

1. ทำสิ่งที่มีความสุขให้ถึงที่สุ ด จะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำ

สิ่งนั้นอาจเป็นอาหารอร่อย รูปถ่ายสวยๆ ดนตรีเพราะๆ

2. พาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภั ยเพื่อเติบโต และกลับสู่อ้อมกอดเพื่อผ่อนพัก

3. เราอาจจะผิ ดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอ

4. ควรมีของไว้ใช้ มิใช่ไว้โ ชว์ จงมีชีวิตที่ได้ใช้ ไม่ใช่ได้โ ชว์

5. ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนใจสนใจ สิ่งนั้นจะหยิ บยื่นคุณค่าบางอย่ างให้เรา

6. อนุญาตให้ตัวเองขิ้เกี ยจบ้างในบางวัน

7. แยกคนจริงใจกับคนไม่จริ ง ใจให้ออก เพื่อป้องกันความผิ ดหวังของเรา

8. คำหวานมักไม่จริง แต่เราเค ลิ้ ม เพราะอย ากให้มันจริงตามที่เขาพูด

9. หากพยๅยๅม เราอาจเป็นอะไรได้หลายๆ อย่ าง แต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่ างก็ได้ แค่เรามีความสุขก็พอแล้ว

10. ถ้าไม่ช อ บ สิ่งใด อย่าเสี ยเวลาบ่น จงทำให้เป็นสิ่งที่ชอบซะ

ถ้าแก้ไม่ได้ก็จงออกมา เอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่คุ้มค่าดีกว่า

11. แยกให้ออกว่าสิ่งใดควรค่าแก่การเสี ยเวลา สิ่งใดสู ญ เปล่า

เมื่อแยกแล้วก็ทุ่มกับสิ่งที่ควร แล้ววางมือจากสิ่งสู ญ

12. อย่ าฉลาด จนตัวเองไม่มีความสุข

13. ความฉลาดจะมีประโยชน์เมื่อทำให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้น

14. ร่วมมือกับคนที่คิดต่างกัน มักสร้างสิ่งใหม่ได้เสมอ

15. ยิ้มเถอะ รอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเรา เขาก็อย ากเห็นเรามีความสุข

16. อะไรเก่าก็เปลี่ยน อะไรขๅดก็หามา อะไรมีเยอะก็ให้ผู้อื่นบ้าง

17. สำร ว จ ตัวเอง หาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มเกินความสามารถที่มีอยู่แล้ว

18. ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวัน มันคือหนทางแห่งสันติในหัวใจ

19. ส่องกระจกบ่อยๆ เพื่อให้มองเห็นรอ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้วไม่มองตัวเองดีงามเกินไป นั่นมันแค่จินตนาการของเรา

20. ลูกชิ้นที่ชอบ ควรกินลูกหนึ่งตอนหิว และถ้าอย ากเก็บไว้กินท้ายสุดอีกลูกก็ได้

หากเก็บไว้หมด ช่วงแรกจะไม่มีของโปรดมา ลิ้ ม ร ส เลย

ปล่อยวาง ไม่ได้แปลว่า ไม่รับผิ ดชอบ แต่หมายถึง การรู้จักเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ อย่ างถูกเวลา ถูกโอกาส..

ขอบคุณ : อ่ านสนุก